Kvinnleg logoped som hjelper jente med uttale av ord

Logopedtenesta

Logopeden arbeider direkte med barn, unge og vaksne med språk-, tale- og kommunikasjonsvanskar. Tenesta arbeider indirekte i form av rådgjeving til føresette, barnehage og skule.

Logopedtenesta gjev flest tenester som tilpassa opplæring

Arbeid på individnivå kan vera direkte og indirekte – og består av:

 • Utgreiing og kartlegging
 • Behandling
 • Rettleiing 
 • Undervisning

 

Arbeid på systemnivå:

 • Prosjekter
 • Rettleiing
 • Kurs og kompetanseheving

 

Arbeidsområda til logopedtenesta:

 • Språkvanskar
 • Uttalevanskar/artikulasjonsvanskar
 • Taleflytvanskar (stamming/løpsk tale)
 • Stemmevanskar
 • Språk-, tale- og svelgevansker etter erverva hjerneskader (t.d afasi, taleapraksi, dysartri og dysfagi)

 

Tilvising

Det skal vera låg terskel inn til logopedtenesta. Foreldre, helsestasjon, barnehage, skule, eller personen sjølv kan tilvisa til tenesta. Vaksne kan få tilvising frå lege/sjukehus. Vaksne med stemmevanskar må ha ei tilvising frå Øyre-nase-hals-lege.

Dersom du er i tvil på om ei sak bør tilvisast eller ikkje, kan logopedtenesta kontaktast per telefon eller e-post. 

Kontakt oss

Logopedtenesta

Opheimsgata 31

5750 Odda

Tlf tid: 09.00 - 15.00

468 41 846

Eva Karin Wiberg

Verksemdsleiar

eva.wiberg@ullensvang.kommune.no

905 90 598 / 53 65 40 00

Hanne N. Opedal

Fagleiar Logoped

hanne.n.opedal@ullensvang.kommune.no

975 58 695