Priser, avgifter og gebyr1. Sentraladministrasjon2. Oppvekst og utdanning3. Helse og omsorg4. Teknikk og miljø5. Kultur næring og samfunn6. Eigedomsskatt
Dokument som syner gebyrregulativ for kommunen

Priser, avgifter og gebyr

Gebyrsatsane skal regulerast årleg, og satsane gjeld frå 01.01.2023 med nokre unntak spesifisert. Gebyrsatsar vart vedteke i Ullensvang kommunestyre den 21.12.2022.

Framsikt

Me nyttar webløysinga Framsikt til å presentera årsbudsjett 2023 og økonomiplan 2023-2026 for kommunen. Gebyrliste er ein del av dette oppsettet så utleigeprisar, kommunale avgifter og gebyr er å finna i Framsikt.

Følgjande oversikt finn du i Framsikt:

 

1. Sentraladministrasjon

 • Borgarleg vigsel

2. Oppvekst og utdanning

 • Betalingssats for SFO – skulefritidsordning
 • Barnehagesatsar
 • Vaksenopplæring

3. Helse og omsorg

 • Praktisk bistand (heimehjelp)
 • Middag og øvrige tilbod

4. Teknikk og miljø

 • Utleige (Oddahallen, torgplass o.l.)
 • Hamn (Farvassavgift, kaivederlag, anløpsavgift, cruisevederlag o.l.)
 • Slam
 • Vatn og avlaup
  • Vatn
  • Avløp
 • Renovasjon
  • Hushaldningsrenovasjon
  • Øvrige prisar renovasjon og verkstad
 • Veg og park
 • Bading (badegebyr)
 • Feiing og brann
  • Feiegebyr
  • Unødig utrykning brann

 

5. Kultur næring og samfunn

 • Bevilgningsgebyr
 • Kino og kulturscene
 • Kulturskulen
 • Bibliotek
 • Landbruk
 • Plan, byggesak, oppmåling og seksjonering
  • B – Attester og tenester
  • C – Plan
  • D – Byggesak
  • E – Oppmåling
  • F – Seksjonering
 • Eigedomsskatt

6. Eigedomsskatt

 • Eigedomsskattesats næringseigedomar og energianlegg