Dokument som syner gebyrregulativ for kommunen

Priser, avgifter og gebyr

Gebyrsatsane skal regulerast årleg, og satsane gjeld frå 01.01.2022 med nokre unnatak spesifisert.

Vedteke i Ullensvang kommunestyre i sak 129/21 den 21.12.2021.