Priser, avgifter og gebyr1. Sentraladministrasjon2. Oppvekst og utdanning3. Helse og omsorg4. Teknikk og miljø5. Kultur næring og samfunn6. Eigedomsskatt
Dokument som syner gebyrregulativ for kommunen

Priser, avgifter og gebyr

Gebyrsatsane skal regulerast årleg, og satsane gjeld frå 01.01.2024 med nokre unntak spesifisert. Gebyrsatsar vart vedteke i Ullensvang kommunestyre den 13.12.2023.

Framsikt

Me nyttar webløysinga Framsikt til å presentera årsbudsjett 2023 og økonomiplan 2024-2027 for kommunen. Gebyrliste er ein del av dette oppsettet så utleigeprisar, kommunale avgifter og gebyr er å finna i Framsikt.

Følgjande oversikt finn du i Framsikt:

 

1. Sentraladministrasjon

6. Eigedomsskatt

  • Eigedomsskattesats næringseigedomar og energianlegg