Korona

Koronatest? Ring koronatelefonen og avtal tid for testing.

Andre spørsmål?

Koronatelefonen: 941 34 126 (kvardagar kl. 09-12), eller e-post: korona@ullensvang.kommune.no

Vaksinasjonstelefonen: 913 76 126 (kvardagar kl. 9-12), eller e-post: vaksine@ullensvang.kommune.no.

FHI sin informasjonstelefon: 815 55 015

Nasjonale anbefalingar og konkrete råd om koronaviruset finn du på FHI.no og Helsenorge.no.

Oppdatering 12. september 2021:

  • Tal personar i isolasjon/med smitte: 1

 

Oppdatering 13. september 2021:

  • Tal personar vaksinert 1. dose*: 8302
  • Tal personar vaksinert 2. dose*: 7441

*Tal personar som er vaksinert kan vera noko høgare enn det som er registrert her, då det er  forseinking i SYSVAK-registrering.

Her er oversyn over nasjonale tiltak, som gjeld for heile landet, les også meir på Regjeringa: Oversikt over nasjonale tiltak

 

(Bokmål)

Det viktigste:

Hold avstand, hold deg hjemme når du er syk, hold hendene rene, og test deg ved symptomer. Dette gjelder også fullvaksinerte.

 

Krav ved innreise til Norge

Fortsatt innreiserestriksjoner. Personer med gyldig EU-koronasertifikat eller koronasertifikat fra Storbritannia kan reise inn i landet og er unntatt fra krav om test før ankomst, test på grenseovergangsstedet og innreisekarantene.

 

Sosial kontakt i private hjem

Anbefaling om maks 20 gjester og oppfordring om å møtes utendørs. Beskyttede teller ikke med i antallet.

Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort/klasse/avdeling selv om det overstiger anbefalt antall gjester.

 

Restauranter, kafeer, barer

Innslippsstopp kl. 24.00.

Krav om registrering, bordservering av alkohol, redusert antall gjester, sitteplasser til alle gjester og avstand.

 

Reiser

UD fraråder fortsatt alle reiser som ikke er strengt nødvendige for land utenfor EØS/Schengen og Storbritannia og noen utvalgte tredjeland (lilla land).

Innenlandsreiser kan gjennomføres. De som ikke er beskyttet bør være ekstra forsiktige og planlegge reisen slik at man i størst mulig grad unngår smittespredning mellom steder. Dette er særlig viktig for personer som reiser fra områder med høyt smittepress.

Personer som ikke er beskyttet og som reiser til kommuner med mindre strenge tiltak bør følge anbefalingene som gjelder i kommunen der de har oppholdt seg i tiden før reisen.

 

Skoler og barnehage

Barnehagene og skolene følger trafikklysmodellen om grønt, gult eller rødt tiltaksnivå etter lokale vurderinger av den enkelte kommune.

 

Arbeidsliv

Arbeidsgiver vurderer i større grad om hjemmekontor er nødvendig i lys av den lokale smitterisikoen. Det må være mulig å holde 1 meters avstand for alle.

De som er beskyttet trenger ikke å holde avstand til andre på arbeidsplassen, men bør ta spesielt hensyn til ubeskyttede i risikogrupper.

 

Arrangementer

Det oppfordres til å avholde arrangementer heller utendørs enn innendørs.

Personer som ikke er beskyttet og som kommer fra områder med høyt smittetrykk bør ikke oppsøke arrangementer i andre kommuner.

For private arrangementer, slik som bryllupsfester og konfirmasjonsselskap: Inntil 100 personer på offentlig sted eller i leide/lånte lokaler.

Offentlige arrangementer: Maks antall personer avhenger av

  • om det brukes koronasertifikat/testing
  • om det er faste tilviste plasser
  • om det er ute eller inne

 

Idretts-, kultur- og fritidsaktiviteter

Det oppfordres til aktivitet utendørs heller enn innendørs.

For voksne anbefales gruppestørrelsen å være inntil 30 personer innendørs og 40 personer utendørs.

Forskrift om smitteverntiltak i Ullensvang kommune

Heimel: Fastsett av kommuneoverlegen, i samarbeid med kommunal kriseleiing den 26. august 2021 med heimel i lov 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsame sjukdommar § 4-1.

§ 1 Formål og verkeområde

Forskriftas formål er å fastsette smittevernfaglege tiltak for å hindre eller avgrense spreiing av SARS CoV-2 i befolkninga og å sikre at tilstrekkeleg kapasitet i helse- og omsorgstenesta blir oppretthalde, slik at tenesta kan handtere smittesituasjonen og ivareta ordinære helse- og omsorgstenester, i periodar der smittetala er stigande eller høge.

Forskrifta gjeld i Ullensvang kommune

§ 2 Krav om karantene

Unnataket for smittekarantene for personar under 18 år som ikkje er husstandsmedlemmar, eller tilsvarande nære kontaktar til ein smitta person, jf forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften) § 4, 3. ledd, gjeld ikkje i Ullensvang kommune.

§ 3 Iverksetjing og varigheit

Forskrifta trer i kraft straks og gjeld i fyrste omgang til og med sundag 19. september 2021 kl 2359.

 

Odda 26.august 2021

Daniela Brühl
Kommuneoverlege

Pressemelding 12. septemeber – Korona

Les meir

Pressemelding 3. september – Korona

Les meir

Hurtigtesting for å oppdage og førebyggja smitte

Les meir

Testing, symptom og legehjelp

Les meir

Gravide i 2. og 3. trimester får no tilbod om koronavaksine

Les meir

Covid – Information in different languages

Les meir

Er du student og treng koronavaksine?

Les meir

Dokumentasjon på negativ prøve for Covid-19

Les meir

Vaksine mot korona

Les meir

Vaksinert i utlandet mot Covid-19?

Les meir