Vikebygd skule 2019 - Foto: Erik Løland

Vikebygd skule

Vikebygd skule har 48 elevar frå 1.-7. klassesteg.

Skulen ligg idyllisk til i skråningen over Nå sentrum, på vestsida av Sørfjorden. Skuleplassen består av ein nyleg opprusta ballbinge, ein del leikeapparat, samt fleire spel og aktivitetar som er målte opp på asfalten. 

Skulen set fysisk aktivitet svært høgt, og elevane har minimum éin timeplanfesta skuletime pr dag der dei er i fysisk aktivitet, i hovudsak ute.

Skulen arbeider for eit godt lærings- og oppvekstmiljø, og har eit godt samarbeid med foreldre og andre aktørar i nærmiljøet. Me er opptekne av å leggja til rette for at kvar enkelt elev skal få oppleva meistring og utvikling i samspel med andre elevar og vaksne ved skulen vår.

 

  • SFO mob/fast tlf: 53 66 21 92 / 950 00 235
  • Opningstider: kl. 12.50 – 16.00

Vikebygd skule

Nåvegen 12

5776 Nå

vikebygd.skule@ullensvang.kommune.no

53662192 / 47516301

https://www.minskole.no/vikebygd

Erik Løland

Rektor

erik.loland@ullensvang.kommune.no

53662192 / 47516301