Veisane barnehage

Opningstider

 • kl. 07.00 – 16.15

Avdelingar

 • Hovednr. barnehagen: tlf. 56 67 13 20
 • Eplegruppa: Avd. 1 år: mob. 907 61 289 / Avd. 2 år: mob. 907 88 764
 • Pæregruppa: Avd. 3-4 år (a): mob. 908 04 186 / Avd. 3-4 år (b): mob. 907 66 147
 • Kreativ: Avdeling 5 år: mob. 906 91 869

 

Om barnehagen

Veisane barnehage på Lofthus sto ferdig i august 1995 og hadde 46 plassar. Med tida har tal plassar auka og me tilbyr no 54 plassar. Barnehagen ligg ved inngangen til Elvadalen og fossane Skrikjo og Bjødnabykset. Barnehagen har tilgang til flott natur, og har i samarbeid med foreldra i 2017 bestemt at natur og friluftsliv skal prega barnehagen. 

Barnehagebygget er delt i to med kjøken sentrert midt i bygget. På sørsida av kjøkenet er det to småbarnsgrupper i alderen 1 – 2 år. På nordsida av kjøkenet er det ei gruppe barn i alderen 3 – 4 år, og ei gruppe barn i alderne 5 – 6 år. 

Me legg vekt på rutinar, fast struktur og å dela barn og personale i mindre grupper for å skapa ein trygg og forutsigbar dag for alle barn. 

 

Til føresette:

Nettet i Veisane barnehage er svært dårleg for tida – både internett og telefonlinja detter ut og inn heile dagen. Det vert jobba med og skal vera på plass innan utgangen av året.

Det er altså ikkje slik at me ikkje tar telfonen, eller legg på midt i samtalar … 🙂 Dersom de prøver å oppnå kontakt og ikkje kjem gjennom, er det fint om de prøva att om ei stund. Me ringer opp att når me kan dersom linja vert brutt midt i ein samtale.

Me ser fram til dette er ordna att!

Fire born som skriv på tavle ute i barnehage. Foto.

Me legg vekt på aktive og deltakande vaksne i leik og samspel med barna. Personalet har ansvar for at alle barn får oppleva at dei sjølve og alle i gruppa er betydningsfulle for fellesskapet.

Me legg vekt på eit miljø som fremjar leik, læring, progresjon og samspel der: 

 • alle barn opplever seg som ein viktig del av fellesskapet
 • leiker og utstyr er tilgjengeleg og tilpassa barna si utvikling
 • rom som skjermar barna sin leik og frjemjar fokus og konsentrasjon
 • pedagogisk dokumentasjon og gjennkalling for refleksjon, undring, drøfting og samtalar med barn, foreldre og tilsette
 • leikemiljøet speglar barna sine interesser
 • barna er delt i mindre grupper, med fast personalressurs for oppfølging og støtte

Me som jobbar i Veisane barnehage ynskjer at kvart einskild barn skal oppleva seg sjølv som god nok som dei er, at dei har tru på seg sjølv og eigne evne, og har lyst til å utvikla desse.  Me har fokus på kvalitet i møtet mellom menneske, både når det gjeld barn, foreldre og personale. Alle har me vår livshistorie, ei forteljing me ber med oss. Åra i barnehagen vil og gi barna erfaring og verta ein del av barnet sin historie.  Som symbol på dette har me ein ryggsekk, denne ser me for oss at barna har med seg når dei startar i barnehagen. Den er ikkje tom når dei kjem, men full av erfaringar frå livet med familie og vener. Me i Veisane barnehage ynskjer å kunna delta med positive erfaringar i denne sekken, og det skal ikkje vera tilfeldig kva me gjer og  kva me fyller dagane med. 

Styringsmål:

 • vaksne som er aktive, sensitive, tydelege, varme og rettleiiande
 • inkluderande læringsmiljø som ivaretar mangfaldet
 • alle er verdifulle og betydningsfulle for fellesskapet
 • eit godt miljø for språk, leik læring og utvikling
 • ein lærande barnehage for barn og vaksne

Visjon: God bagasje på livsreisa – alle utviklar den beste utgåva av seg sjølv

 

Verdiar som skal prega vår praksis og arbeidsmåte:

 • Respekt
 • Omsorg
 • Mangfald 
 • Læring
 • Tidleg innsats
 • Barnehagemiljø utan mobbing og anna krenking
 • Læringsmiljø som fremjar og tek i vare leik og positivt samspel
 • Kommunikasjon og samspel
 • Lærande organisasjon

Veisane barnehage

Lægane

5781 Lofthus

53 67 13 20

Marianne Meling

Styrar

marianne.meling@ullensvang.kommune.no

469 66 557/53 67 13 20