Vedtekter for SFO§ 1. Formål§ 2. Eigartilhøve§ 3. Forvaltning§ 4. Leiing§ 5. Samarbeidsutval§ 6. Opptak§ 7. Opptakskriterium§ 8. Opptaksperiode§ 9. Klage på opptak§ 10. Oppseiing§ 11. Sommar - SFO§ 12. Planlegging§ 13. Opningstid§ 14. Areal§ 15. Betalingssatsar og betalingsmåtar§ 16. Internkontroll§ 17. Ansvar§ 18. Bemanning i SFO§ 19. Endring av vedtektene§ 20. Teieplikt§ 21. Politiattest
Liggande paragrafymbol med ståande familie ved siden av

Vedtekter for SFO

Heimla i opplæringslova § 13.7. Vedteke i Kommunestyret 26.02.20. ArkivsakID: 20/268

Sist endra i Kommunestyret den 21.06.23.

§ 1. Formål

SFO er eit frivillig omsorgs- og aktivitetstilbod. Tilbodet gjeld born i 1. – 4. klasse og born med særskilde behov i 5. – 7. klasse. SFO vert drivne i samsvar med skulen si målsetjing og opplæringslova § 13-7.

 

§ 2. Eigartilhøve

SFO vert drivne av Ullensvang kommune.

 

§ 3. Forvaltning

Kommunen v/rådmannen har ansvar for tilsyn og forvaltning av SFO. Kommunestyret v/ kommunelegen har godkjenningsmynde etter forskrift om miljøretta helsevern for barnehagar og skular.

 

§ 4. Leiing

Rektor har det overordna administrative og pedagogiske ansvaret for SFO ved den einskilde skule.

 

§ 5. Samarbeidsutval

Skulen sitt samarbeidsutval handsamar saker som gjeld SFO. Tilsette på SFO skal ha ein representant i samarbeidsutvalet.

 

§ 6. Opptak

Søknad om plass vert lyst i lokalavisa og på kommunen si heimeside. Søknadsfrist 1. mars. Rådmannen gjennomfører opptak til SFO innan 1. april.

Søknaden skal gjerast ved å søke via Visma Flyt Skole.

Dei som søkjer etter 1. mars får plass om det er ledig kapasitet.

 

Gjeldande frå 01.08.24 – § 6. Opptak
Søknad om plass vert lyst i lokalavisa og på kommunen si heimeside.

Søknadsfrist 1. mars. Rådmannen gjennomfører opptak til SFO innan 1. april.

SFO tilbyr primært fem dagars plass, men kan ved etterspørsel og tilby tre dagars plass.

Rektor ved den enkelte skule vurderer saman med kommunalsjef oppvekst og utdanning om det kan bli gitt tilbod om begge deler.

 

§ 7. Opptakskriterium

Alle med bustadadresse i kommunen som har born i 1. – 4. klasse kan søkja om plass i SFO. I særskilde høve kan kommunen gje plass til eldre born.

Det må vera minst fire born for at kommunen skal oppretta eit tilbod.

 

§ 8. Opptaksperiode

Tildelt plass gjeld frå skulestart til plassen vert sagt opp skriftleg av føresette. Eit born har plass i SFO til bornet sluttar i 4. klasse.

 

§ 9. Klage på opptak

Føresette har klagerett etter forvaltningsloven § 28. Klage på vedtaket må vera levert til kommunen seinast tre veker etter at melding om vedtak er motteke (Forvaltningsloven § 29).

 

§ 10. Oppseiing

Oppseiingstida er 1 månad.

 

§ 11. Sommar - SFO

I skulen si sommarferie er det tilbod om sommar-SFO. Føresette betalar pr veke. Dette tilbodet kan verta avvikla i samarbeid med barnehagane i kommunen.

Føresette må søka om sommar-SFO innan 1. april. Bornet må ta ut minimum fire veker ferie i løpet av kalenderåret.

Tre veker må vera samanhengande ferie i tida medio juni til medio august.

 

§ 12. Planlegging

SFO gjennomfører avtalefesta 37,5 timar (5 dagar) planlegging i året. Desse dagane er SFO stengt.

Planleggingsdagane vert vedteke i barnehage- og skuleruta året før.

 

§ 13. Opningstid

Opningstid i SFO vert fastsett av rådmannen. Opningstida i SFO varierer, sjå orientering på www.ullensvang.kommune.no

Kommunen tilbyr føremiddag, ettermiddag eller heildagstilbud, fem dagar i veka innanfor opningstida.

SFO er stengt jule- og nyttårsafta og avtalefesta planleggingsdagar.
Onsdag før påske stenger SFO kl. 12.00.

 

§ 14. Areal

Areal inne og ute skal vera egna til SFO. Arealet må vera godt tilrettelagt for leik-, kultur- og fritidsaktivitetar. SFO held til i skulen sine lokaler med eigen base. SFO nyttar klasserom og spesialrom.

 

§ 15. Betalingssatsar og betalingsmåtar

 1. Kommunestyret fastset betalingssatsane (foreldrebetalinga) som til ei kvar tid skal gjelda for SFO i kommunen. Betaling skal skje på forskot kvar månad.
 2. Betaling av kost kjem i tillegg til månadleg betaling av SFO.
 3. Endring av betalingssatsane følger budsjettåret.
 4. Føresette betaler for 10 måneder i året. Juni og august er halv månadsbetaling, og betalingsfritak i juli månad.
 5. Når SFO har ledig kapasitet, kan borna kjøpa utvida tilbod eller sporadiske einskilde dagar i SFO.
 6. Det vert ikkje gitt betalingsfritak for ferie som vert teke ut i løpet av skuleåret. Det kan søkjast om betalingsfritak i spesielle tilfelle, til dømes ved alvorleg sjukdom. Dette må dokumenterast.
 7. Manglande betaling kan føra til oppseiing av SFO-plassen.

 

§ 16. Internkontroll

SFO i kommunen har internkontrollsystem som sikrar kontinuerlig arbeid med helse, miljø og tryggleik og forskrift om ”Miljøretta helsevern i barnehagar og skular”.

 

§ 17. Ansvar

 1. Alle borna i SFO er ulykkesforsikra gjennom kommunen si forsikringsordning.
 2. Personalet har ansvar for borna i SFO si opningstid. Levering og henting er føresette sitt ansvar.
 3. Om borna skal gå frå SFO åleine, skal det vera skriftleg avtale mellom føresette og SFO.
 4. Personalet kan ta med borna i eigen bil når det er gjort skriftleg avtale med føresette. Det må vera godkjent sikkerhetsutstyr i bilen. Personalet må gje skriftleg fråsegn om at bilen som vert nytta er i forskriftsmessig stand.
 5. Det vert ikkje gjeve erstatning ved tap og / eller skade på eigendelar eller klede.

 

§ 18. Bemanning i SFO

Det skal vera ein vaksen pr 10-12 born, avhengig av alders- og gruppesamansetjing. For born med særskilde behov for hjelp og omsorg, kan det verta tilsett ekstra personale.

 

§ 19. Endring av vedtektene

Endring av vedtektene skal handsamast av kommunestyret. Framlegg om vert lagt fram for foreldreråd og samarbeidsutval i god tid før endeleg vedtak. Endringar som følgje av endra lovverk eller politiske vedtak, kan gjerast administrativt med melding til kommunestyret.

 

§ 20. Teieplikt

Dei tilsette i SFO, administrasjonen og medlem i samarbeidsutvala har teieplikt vedkomande alle personopplysingar dei i kraft av stillinga/omboda vert kjende med.

 

§ 21. Politiattest

Dei tilsette i SFO må leggja fram politiattest før tilsetting, jfr opplæringslova § 10-9.