Samfunn, plan og næring

Utval for samfunn, plan og næring

Utvalet har eit breitt spekter av saker. Alle reguleringsplanar går gjennom utvalet før dei skal på høyring. Utvalet er styre for Ullensvang Næringsfond, som har ei årleg ramme på 3 millionar kroner.

Kontakt

Me ynskjer god dialog med innbyggjarane i kommunen, så ta gjerne kontakt.  Send e-post til utvalsleiar eller politisk sekreteriat så vert denne informasjonen formidla vidare til alle medlemane i utvalet.

Ha på minnet at både e-postsendingar og annan kommunikasjon vil bli handsama i samsvar med «Lov om offentlighet i forvaltningen.» Dermed må du rekna med at innhaldet i meldinga di kan bli offentleg tilgjengeleg.

 

Kontakt oss

Inger Synnøve Vestrheim

Varaordførar/Utvalsleiar samfunn, plan og næring

inger.synnove.vestrheim@ullensvang.kommune.no

46 90 05 00

Linn Østerbø

Politisk sekreteriat

linn.osterbo@ullensvang.kommune.no

48 21 59 84

Har ansvar for arbeid med saksfelt som ligg inn under følgjande særlover, men ikkje direkte klient-, pasient-, barne- eller elevretta saker:

 • Akvakulturlova
 • Alkohollova
 • Beitelova
 • Brann- og eksplosjonsvernlova
 • Burettslova
 • Bygdeallmenningslova
 • Dyrehelsepersonellova
 • Eigarseksjonslova
 • Fjellova
 • Forpaktingslova
 • Forureiningslova
 • Friluftslova
 • Geodatalova
 • Grannelova
 • Grannegjerdelova
 • Hamne- og farvatnlova
 • Hanndyrlova
 • Helgedagsfredlova
 • Hundelova
 • Husbanklova
 • Jordlova
 • Jordskiftelova
 • Kosmetikklova
 • Lakse og innlandsfiskelova
 • Luftfartslova
 • Matlova
 • Matrikkellova
 • Miljøinformasjonslova
 • Minerallova
 • Motorferdslelova
 • Naturmangfaldslova
 • Naturskadelova
 • Næringsberedskapslova
 • Odelslova
 • Oreigningslova
 • Plan- og bygningslova (alt unnateke kommuneplanen)
 • Serveringslova
 • Skogbrukslova
 • Småbåtlova
 • Statsbidrag til skytebanarlova
 • Tomtefestelova
 • Vassressurslova
 • Vass- og avløpsanleggslova
 • Vassdragsreguleringslova
 • Veglova
 • Vegtrafikklova
 • Viltlova