Utne barnehage

Avdelingar

 • Raud: tlf. 53 66 69 92, tasteval 2
 • Blå: tlf. 53 66 69 92, tasteval 3

Opningstid

 • kl. 06.50 – 16.15

 

Om barnehagen

Utne barnehage er ein to-avdelings barnehage, godkjent for 36 plassar. Barnehagen ligg i sentrum av Utne, med eit rikt nærområde – ikkje berre fantastisk natur og turområder, men og gardar, fjorden, ferja- og båttrafikk, matbutikk, legekontor, museum, Utne hotell og kyrkja. Me er opptekne av at barna blir godt kjende med nærmiljøet sitt. 

Barnehagen har to avdelingar, Raud avdeling med barn frå 3-6 år og Blå avdeling med barn frå 10 månader – 3 år. Avdelingane har felles kjøken, kor me lagar brød kvar morgon, havregraut til frukost kvar fredag og varm fiskelunsj minst ein dag i veka.

Oversiktsbilete av Utne barnehage. Foto.

Utne barnehage har i fleire år jobba med vaksenrolla i leiken. Me veit at det er viktig med  aktive tilstadeverande vaksne, som kan starta, verna og vidareutvikle leiken i lag med ungane. Me har jobba med å få ein felles pedagogisk plattform, som gjer at me har ein felles praksis, og eit felles verdigrunnlag. Barnehagen nyttar praksisforteljingar for å fremja refleksjon og til pedagogisk dokumentasjon. 

Frå hausten 2019 er Utne barnehage med på eit to-årig prosjekt om barnehagemiljø og krenkingar. 

 • Aktive tilstadeverande vaksne
 • Språkutvikling
 • Berekraftig utvikling
 • Natur og miljø
 • Tverrfagleg arbeid
 • Omsorg
 • Leiken er det aller viktigaste for oss
 • Medverknad

Utne barnehage har dei siste åra hatt stort fokus på ei berekraftig utvikling og eit berekraftig samfunn. Me nyttar vårt flotte nærmiljø til å retta fokus på dette, mellom anna bosplukking, innsektshotell, farging av garn ved hjelp av naturmaterialer, sortering av bos, kunstverk av ting me finn i naturen osb. 

Språkutvikling er og noko me har retta fokus på, me ser at det er avgjerande for sosial kompetanse, og det å kunne vera i leik, at ein har eit godt språk. Her jobbar barnehagen førebyggjande med fokus på lesing, språkgrupper og på at dei vaksne er gode rollemodeller. 

Utne barnehage

Fjordavegen 4171

5778 Utne

53 66 69 92

Lene Vie Nordeide

Styrar

lene.vie.nordeide@ullensvang.kommune.no

920 42 630 / 53 66 69 92 (tasteval 1)