Sekse barnehage og SFO

Avdelingar

  • Grøn avdeling: mob. 904 13 754
  • Raud avdeling: mob. 905 90 371

Opningstid

  • kl. 07.00 – 16.30

SFO

Elevar frå Opedal skule kan også nytte seg av SFO tilbod ved Sekse barnehage og SFO.

  • SFO: mob. 481 78 773
  • Tilbod om SFO frå kl. 13.00/14.00 – 16.00 kvar dag

 

Om barnehagen

Sekse barnehage ligg plassert ca. midt på austsida av Sørfjorden, midt mellom fjord, fjell og gardar. Plasseringa gjev oss mange gode moglegheiter til variert uteliv, noko me nyttar oss mykje av i kvardagen. Me samarbeider godt med bønder og andre i nærmiljøet, har faste turområder me går til og borna i alle aldersgrupper er ute på tur minst ein gong i veka. 

Kvardagen er prega av leik, læring og glede, og personalet er opptatt av å vera trygge og tydelege vaksne. Borna er fordelt på to avdelingar etter alder og utvikling, og me har fokus på å dela i små leikegrupper for at kvart enkelt born skal ha dei beste moglegheitene for å kjenna seg trygge, trivast og utvikla den beste utgåva av seg sjølv ☺

Oversiktsbilete av Sekse barnehage. Foto.

Eit trygt og godt barnehagemiljø fritt for mobbing og krenkelsar.

Anerkjennelse: Alle opplever å verta sett og høyrt og kjenner seg verdifulle i fellesskapet

 

Trygghet: Me arbeider kontinuerlig og systematisk med å fremja eit trygt og godt barnehagemiljø, og med å oppdaga, undersøka og førebygga alle former for krenkelsar. Me stopper krenkelsar og følger opp med eigna tiltak heilt til barna opplever at dei har eit trygt og inkluderande miljø.

 

Meistringsglede: Me tilrettelegg for at alle kjenner meistring, og deler glede over eigen og andre si meistring

 

Omsorg: Me møter kvarandre med varme og omsorg, ser og møter ulike behov, rettleiier og set grenser for oss sjølv og kvarandre

Sekse barnehage

Seksevegen 12

5773 Hovland

53 66 19 42

Linda Sekse

Styrar

linda.sekse@ullensvang.kommune.no

53 66 19 42 / 452 35 410