Sekse barnehage og SFO

Opningstid

  • kl. 07.15 – 16.15

SFO

Elevar frå Opedal skule kan også nytte seg av SFO tilbod ved Sekse barnehage og SFO.

  • Tilbod om SFO frå kl. 13.00/14.00 – 16.00 kvar dag

Om barnehagen

Sekse barnehage ligg plassert ca. midt på austsida av Sørfjorden, midt mellom fjord, fjell og gardar. Plasseringa gjev oss mange gode moglegheiter til variert uteliv, noko me nyttar oss mykje av i kvardagen. Me samarbeider godt med bønder og andre i nærmiljøet, har faste turområder me går til og borna i alle aldersgrupper er ute på tur minst ein gong i veka. 

Kvardagen er prega av leik, læring og glede, og personalet er opptatt av å vera trygge og tydelege vaksne. Borna er fordelt på to avdelingar etter alder og utvikling, og me har fokus på å dela i små leikegrupper for at kvart enkelt born skal ha dei beste moglegheitene for å kjenna seg trygge, trivast og utvikla den beste utgåva av seg sjølv ☺

Oversiktsbilete av Sekse barnehage. Foto.

Kontakt oss

Sekse barnehage

Seksevegen 12

5773 Hovland

469 12 895

Kristina M. Garen

Styrar

kristina.garen@ullensvang.kommune.no

469 12 895 | Tasteval 1

Eit trygt og godt barnehagemiljø fritt for mobbing og krenkelsar.

Anerkjenning: Alle opplever å verta sett og høyrt og kjenner seg verdifulle i fellesskapet

Tryggheit: Me arbeider kontinuerlig og systematisk med å fremja eit trygt og godt barnehagemiljø, og med å oppdaga, undersøka og førebygga alle former for krenkelsar. Me stopper krenkelsar og følger opp med eigna tiltak heilt til barna opplever at dei har eit trygt og inkluderande miljø.

Meistringsglede: Me tilrettelegg for at alle kjenner meistring, og deler glede over eigen og andre si meistring

Omsorg: Me møter kvarandre med varme og omsorg, ser og møter ulike behov, rettleiier og set grenser for oss sjølv og kvarandre

 

Lov om barnehager (barnehageloven)

§4.Foreldreråd og samarbeidsutvalg

For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg.

Foreldrerådet består av foreldrene/de foresatte til alle barna og skal fremme deres fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø. Er det i forskrift etter § 15 satt maksimalgrense for foreldrebetaling, kan bare foreldrerådet samtykke i foreldrebetaling ut over dette.

Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Samarbeidsutvalget består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er likt representert. Barnehagens eier kan delta etter eget ønske, men ikke med flere representanter enn hver av de andre gruppene.

Barnehageeieren skal sørge for at saker av viktighet forelegges foreldrerådet og samarbeidsutvalget.