Kartutsnitt av Ullensvang kommune

Kommuneplan og gjeldande reguleringsplanar i kommunen

Kommunekart.com er kommunen si digtale kartløysing.

I kommunekart finn du kommuneplan og gjeldande reguleringsplanar i kommunen. Du finn og temakart for mellom anna skred og flaum og natur- og kulturlandskap. Du nyttar nettsida anten ved å skrive inn adresse, stad eller eigedom, eller zoome inn til aktuell stad.