Oversvømt benk

Hovudplan overvatn frå tidlegare Odda kommune

Odda kommune gjorde i 2019 vedtak på «Hovedplan overvann Odda kommune 2020 – 2031».

Samandrag

Risikoen for skader på bygg og infrastruktur som følge av overvann øker som følge av et stadig eldre avløpssystem samt pågående utbygging og gjentetting av naturlige og permeable overflater. Utover over dette viser klimaframskrivninger at forekomsten av ekstremvær vil endre seg betydelig i årene som kommer, og det anbefales i dag å legge til grunn minst 40 % økning i intensitet for styrtregn.

 

Hensikten med Hovedplanen er å redusere risiko for skader som følge overvann og samtidig tilrettelegge for en bærekraftig håndtering av overvann og mindre vassdrag i Odda kommune. For å imøtekomme dette er det definert tre hovedmål (de 3 Rer; Risiko, Rent og Ressurs) for håndtering av overvann:

  • Hovedmål 1: Risiko – redusere risiko for skader som følge av overvann og flom i mindre vassdrag
  • Hovedmål 2: Rent – Overvann skal håndteres slik at forurensnings minimaliseres
  • Hovedmål 3: Ressurs – Overvann skal være en fordel for innbyggere og styrke biologisk mangfold

 

I tråd med statlige planretningslinjer og Norsk Vann sine anbefalinger legges det til grunn at overvannet skal håndteres mest mulig åpent, naturbasert og etter en tre-trinnsstrategi som definerer tiltakets formål ut ifra nedbørmengde.

 

Dagens situasjon i Odda kommune med hensyn til flomveier, bekkeinntak og avløpssystemet er gjennomgått og det er utført en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) for utvalgte steder i Odda kommune med hensyn til flom i forbindelse med bekkeinntak. I risikovurderingen er sannsynlighet for at et bekkeinntak (totalt 49 stk.) ikke skal ha kapasitet vurdert opp mot konsekvensen av at inntaket ikke har kapasitet. Resultatene viser at 69 % av inntakene har moderat eller høy risiko, og videre at 33 % har høy risiko. Det er foreslått tiltak for å redusere risiko, deriblant utbedring av konkrete bekkeinntak og tilrettelegging for sekundære flomveier på terreng.

 

En gjennomgang av kommunens digitale ledningskartverk viser videre at det er betydelige mangler på både tilstandsvurdering og data for både ledninger, sluk og sandfang. Det anbefales at det i årene som kommer gjøres en betydelig innsats for å registrere manglende data og kartlegge tilstand.

 

Tekst er på bokmål då det henta frå dokument som vart vedteke i Odda kommune, som var språknøytral kommune.