Folkehelseoversikt for Ullensvang kommune 2020

Folkehelseoversikta for Ullensvang kommune er meint å vere eit sentralt kunnskapsdokument, basert på fakta og statistikk. Oversikta skal leggja grunnlag for folkehelsearbeidet i kommunen, for avgjerder i samband med langsiktig planlegging av folkehelsearbeidet, knytt opp mot prosessane i plan- og bygningslova. Den skal innehalde faglege vurderingar av årsaksforhold og konsekvensar, og den skal identifisera ressursar og folkehelseutfordringar.

Dokumentet skildrar status og utfordringar når det gjeld folkehelsa i Ullensvang kommune. Bakgrunnen er kravet «folkehelselova» og «forskrift om oversikt over folkehelsa» set til kommunane om oversikt over helsetilstand og påverknadsfaktorar i kommunen.

Hovedhensikten med oversiktsdokumentet som skal utabeidast kvart fjerde år er aforankra folkehesearbeidet politisk, på tvers av sektorer og som ei langsiktig satsing.

 

Godkjent/sist revidert: 27.04.2020