Eidesåsen barnehage

Opningstid

  • kl. 06.45 – 15.45

 

Om barnehagen

Eidesåsen barnehage er ein to-avdelings barnehage med plass til 36 barn. Barnehagen ligger på ein naturplass 3 km unna sentrum, med ein småbarnsavdeling fra 1-3 år og ein stor avdeling fra 3-6 år. Begge avdelingane har tilpassa tilbud til barnegruppa etter alder og modning.

Leiker i sandkasse. Foto.

Eidesåsen barnehage har hatt naturfag som satsingsområdet siden oppstart av barnehagen i 1991. Det er en stor del av barnehagens profil, kultur og kompetanse. I 2015 ble Odda kommune realfagskommune og i Eidesåsen barnehage valgte vi å sette fokus på utviklingsområde barnas matematiske språk i leken. I denne prosessen endret vi vårt satsingsområde til Realfag.

Våre verdier bygger på respekt, mangfold, likeverd og likestilling. Dette gjør vi gjennom at vi legger til rette for et demokratisk fellesskap der barna får oppleve at det finnes mange måter å tenke på, handle, og leve på. Vi anerkjenner og ivaretar barndommens egenverdi gjennom respekt og anerkjennelse. 

Vi legger til rette for trivsel, livsglede, mestring og følelse av egenverd og forebygger krenkelse og mobbing. Barna blir støttet i å mestre motgang, håndtere utfordringer og bli kjent med egne og andres følelser. Barna skal lære seg å ta vare på seg selv, hverandre men også naturen. De skal få et grunnlag til å tenke kritisk, handle etisk og vise solidaritet.

 

Lov om barnehager (barnehageloven)

§4.Foreldreråd og samarbeidsutvalg

For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg.

Foreldrerådet består av foreldrene/de foresatte til alle barna og skal fremme deres fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø. Er det i forskrift etter § 15 satt maksimalgrense for foreldrebetaling, kan bare foreldrerådet samtykke i foreldrebetaling ut over dette.

Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Samarbeidsutvalget består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er likt representert. Barnehagens eier kan delta etter eget ønske, men ikke med flere representanter enn hver av de andre gruppene.

Barnehageeieren skal sørge for at saker av viktighet forelegges foreldrerådet og samarbeidsutvalget.

Kontakt oss

Eidesåsen barnehage

Eidesåsen 154

5750 Odda

53 65 42 15

Kari Elisabet Lund

Styrar

kari.lund@ullensvang.kommune.no

452 07 436 / 53 65 4215