Aga barnehage

Opningstid

 • kl. 06.45 – 16.15

 

Om barnehagen

Aga barnehage held til i det gamle skulebygget på Syreflot (byggjefeltet på Aga). Frå hausten 2023 vert det 29 plassar totalt i barnehagen.

Vi har eit stort og spennande uteområde i Aga barnehage, med ein liten skog på området. I tillegg ligg Skotamyra like ved, med fleire kjekke leikeapperat og stor fotballbane.

Ellers nyttar vi nærmiljøet mykje, Agatunet ligg nært, fjorden og fjøra er spennande og ligg like ved.

 

> Årsplan Aga barnehage

Bilete av Aga barnehage ut fjorden. Bilete.

Kontakt oss

Aga barnehage

Rogdabergvegen 2

5776 NÅ

53 66 23 36

Randi Rød Reisæter

Styrar

randi.rod.reiseter@ullensvang.kommune.no

53 66 23 36

I Aga barnehage har vi sidan 2012 hatt utviklingsarbeid med fokus på vaksenrolla i barnehagen. Vi har valt å bruke Kari Pape sin didaktiske modell “Fra plan til praksis”.

Hausten 2019 starta vi opp med utviklingsområde “Barnehagemiljø og krenkelser”, som er eit nettbasert kompetanseutviklingskurs som går over to år.

Formålet med kurset er å utvikle kompetansen i barnehagen, personalet i barnehagen skal strekke seg mot følgende kollektive tilstand:

“I vår barnehage arbeider vi kontinuerlig og systematisk med å fremme et trygt og inkluderende barnehagemiljø, og med å oppdage, undersøke og forebygge alle former for krenkelser. Vi stopper krenkelser og følger opp med egnede tiltak helt til barna opplever at de har et trygt og inkluderende miljø.”  

Omsorg

 • Gode relasjonar mellom barn – barn og barn – vaksen!
 • Barna skal vera trygge i barnehagen!
 • Dei vaksne skal sjå kvart enkelt barn!
 • Barna skal trivast i barnehagen!

Likeverd

 • Tydlege, varme og grensesettande vaksne!
 • Vera inkluderande vaksne!
 • Dei vaksne tek barna på alvor!
 • Dei vaksne gir barna ein føreseieleg barnehagekvardag!

Å anerkjenna

 • Visa forståing for barna sin ståstad!
 • Bekrefting – eg godtek deg som du er! Bra nok!
 • Visa barna respekt ved å stille opne spørsmål!
 • Barna skal vera trygge og utvikla eit godt sjølvbilete!

Medverknad

 • Barna skal ha medverknad i forhold til alder og modning.
 • Dei vaksne skal legga tilrette for at barna deltek og er med på vurdering!
 • Barna skal ikkje få meir ansvar enn dei er rusta til!
 • Dei vaksne skal observera for å fanga opp dei ulike uttrykka og behova til barna

 

Lov om barnehager (barnehageloven)

§4.Foreldreråd og samarbeidsutvalg

For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg.

Foreldrerådet består av foreldrene/de foresatte til alle barna og skal fremme deres fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø. Er det i forskrift etter § 15 satt maksimalgrense for foreldrebetaling, kan bare foreldrerådet samtykke i foreldrebetaling ut over dette.

Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Samarbeidsutvalget består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er likt representert. Barnehagens eier kan delta etter eget ønske, men ikke med flere representanter enn hver av de andre gruppene.

Barnehageeieren skal sørge for at saker av viktighet forelegges foreldrerådet og samarbeidsutvalget.

Artikler