Mannleg lærar som underviser vaksne

Vaksenopplæring

Vaksenopplæringa i Ullensvang har to avdelingar, ei på Meieriet i Odda og ei på Sandvik i Kinsarvik.

Vaksenopplæringa tilbyr opplæring i norsk og samfunnsfag for minoritetsspråklege elevar og grunnskuleopplæring for vaksne. Dei har og har tilbod om spes. ped. for vaksne. Grunnskuleopplæringa blir gitt på avdelinga i Kinsarvik og gir kompetanse til å gå på vidaregåande skule.

Vaksenopplæringa kan leggja til rette for ulike kurs innan arbeidsretta norskopplæring, og dei gjennomfører realkompetansevurdering på grunnskulenivå i lag med dei andre vaksenopplæringane i regionen (Hardanger og Voss kompetanseregion).

Vaksenopplæringa legg vekt på eit trygt læringsmiljø der den einskilde får best mogleg læring ut i frå eigne føresetnader. Dei har krav på å bli sett, forstått og likeverdig behandla. Elevane kjem frå mange plassar i verda og vi er audmjuke for den omstillinga dei går gjennom.

 

Kontakt oss

Vaksenopplæringa avd. Kinsarvik

415 70 992

Berit Leigland

Rektor

berit.leigland@ullensvang.kommune.no

970 16 214