Odda barneskole - Foto_ Nina Førde

Skulehelseteneste

Alle barn og unge i kommunen har krav på skulehelseteneste ved den skulen dei tilhøyrer. Skulehelsetenesta er ei forlenging av helsestasjonstilbodet og arbeider for å fremja barna si helse og trivnad, samt førebyggja sjukdom og skade. Tilbodet er gratis og me har teieplikt.

Kven møter du?

Skulehelsetenesta består av helsesjukepleiar, fysioterapeut, kommunepsykolog og skulelege.

Som ein del av oppveksttenesta samarbeider helsesjukepleiar med mange ulike faggrupper. Ved behov for samarbeid kring ein elev vert det innhenta samtykke frå elev og føresette, og kontakt med aktuell faggruppe vert oppretta.

 

Tilbod ved skulehelsetenesta

 • Helseundersøkingar
 • Helseopplysning og rettleiing, individuelt, i grupper eller klassevis
 • Barnevaksinasjonsprogrammet
 • Miljøretta tiltak med fokus på eleven sitt arbeidsmiljø
 • Open dør/drop-in for elevane

Helsesjukepleiar har fast kontortid ved kvar enkelt skule og kan kontaktast direkte.

 

SkuleHelsesjukepleiarTlfE-post
SkuleHauso skuleHelsesjukepleiarEdith Hauge Tlf 46 89 32 07E-postedith.hauge@ullensvang.kommune.no
SkuleKinsarvik skuleHelsesjukepleiarAne LarsenTlf94 03 75 98E-postane.larsen@ullensvang.kommune.no
SkuleKinsarvik skuleHelsesjukepleiarMalin SkorpenTlf48 06 04 82E-postmalin.skorpen@ullensvang.kommune.no
SkuleJondal skuleHelsesjukepleiarGunnbjørg RosselandTlf97 55 84 35E-postgunnbjorg.rosseland@ullensvang.kommune.no
SkuleOdda barneskoleHelsesjukepleiarMarianne Espe Tlf90 27 15 83 E-postmarianne.espe@ullensvang.kommune.no
SkuleOdda barneskoleHelsesjukepleiarAmalie Tungesvik Tlf97 55 84 37E-postamalie.tungesvik@ullenvang.kommune.no
SkuleOdda ungdomsskoleHelsesjukepleiarCecilie AndersenTlf90 18 33 43E-postCecilie.andersen@ullensvang.kommune.no
SkuleOdda vidaregåande skuleHelsesjukepleiarSigrid KambestadTlf94 78 61 10E-postsigrid.kambestad@ullensvang.kommune.no
SkuleOpedal skuleHelsesjukepleiarAne LarsenTlf94 03 75 98E-postane.larsen@ullensvang.kommune.no
SkuleRøldal skuleHelsesjukepleiarSigrid KambestadTlf94 78 61 10E-postsigrid.kambestad@ullensvang.kommune.no
SkuleSkare barneskuleHelsesjukepleiarCecilie AndersenTlf90 18 33 43E-postcecilie.andersen@ullensvang.kommune.no
SkuleTyssedal barneskoleHelsesjukepleiarMalin SkorpenTlf48 06 04 82E-postmalin.skorpen@ullensvang.kommune.no
SkuleVikebygd skuleHelsesjukepleiarEdith HaugeTlf46 89 32 07E-postedith.hauge@ullensvang.kommune.no

Fast program i grunnskulen

 • 1. trinn: Skulestartundersøking med lege og helsesjukepleiar.
 • 2. trinn: Tilbod om vaksine mot difteri/stivkrampe/kikhoste/polio.
 • 3. trinn:
  • Vekt- og høgdemåling. Råd og rettleiing.
  • Undervisning om gode vanar for god helse
 • 5. trinn: Pubertetsundervisning
 • 6. trinn: Tilbod om vaksine mot meslinger, kusma og røde hunder (MMR-vaksinen).
 • 7. trinn: Tilbod om vaksine mot humant papillomavirus (HPV) for jenter og gutar (2 doser).
 • 8. trinn: Helsesamtale med vekt og høgdemåling.
 • 9. trinn: Seksuell helse
 • 10. trinn: Tilbod om vaksine mot difteri/stivkrampe/kikhoste/polio.

Les meir om barnevaksinasjonsprogrammet på Folkehelseinstituttet sine nettsider.

 

Skulestartundersøking 1.trinn

Alle barn får tilbod om ein helsesamtale på 1. trinn av helsesjukepleiar og ein somatisk undersøking av lege. Jf. Helsedirektoratet sine retninglinjer for helsestasjon og skolehelsetjeneste

 

Helsesamtale 8. trinn

Alle ungdomsskuleelever får tilbod om ein helsesamtale på 8. trinn Jf. Helsedirektoratet sine retningslinjer for helsestasjons og skolehelsetjeneste

Skulehelsetenesta har kontor på gymnasbygget, bak kantina. Tenesta er gratis og me har teieplikt. Ved skulehelsetenesta møter du helsesjukepleiar.

Skulehelsetenesta er eit lågterskeltilbod til alle elevar ved skulen. Målet for tenesta er å fremja elevane si helse, trivsel og læring, og bidra til meistring av kvardagsutfordringar. Ta kontakt om du treng nokon å snakke med eller råd og rettleiing om fysiske, psykiske og sosiale forhold som kan påverka helsa og trivnaden din.

Ved behov samarbeidar vi med skule og andre faginstansar etter samtykke frå eleven.

Besøk ved skulehelsetenesta gir dokumentert fråvær.

Du kan koma til kontoret utan timeavtale. Om du ynskjer å gjere avtale, kan du ta kontakt via sms eller e-post til helsesjukepleiar ved skulehelsetenesta – sjå tabell over.

 

Kontakt oss

Ullensvang helsestasjon

Besøksadr: Smelteverket 61

5750 Odda

97 55 84 36

Sigrid Kambestad

Fagleiar skulehelsetenesta

sigrid.kambestad@ullensvang.kommune.no

94 78 61 10

Gunnbjørg Rosseland

Helsesjukepleiar: Fagleiar HFU

gunnbjorg.rosseland@ullensvang.kommune.no

97 55 84 35

Torbjørg Krogh Larsen

Verksemdsleiar

torbjorg.krogh.larsen@ullensvang.kommune.no

91 14 07 36