Røldal barnehage

Opningstid

  • kl. 06.45 – 16.00

 

Om barnehagen

Røldal barnehage er ein natur og kulturbarnehage. Vi er ein del av Røldal oppvekstsenter og ligg lokalisert i Røldal Grendahus.

Røldal barnehage er ein ein-avdelings barnehage med plass til 26 barn.

Barnegruppa er delt inn i to grupper:

  • Jasen (3-6 år)
  • Jupo (0-3 år). 

 

Liten gut som er på tur i skogen og kikke på omgivnadane med kikkert. Foto.

Kultur og naturbarnehage
Vi ønskjer å gjere barna kjende med bygda, videreformidle kulturen og gje barna kunnskaper om naturen i barnas nærområdet. 

 

Vera saman
Den vaksne går saman med barnet og rettleier og viser veg i ein god barndom og ein trygg oppvekst. Kunnskap og læring saman med god sosialkompetanse skal gje barnet ein god start i livet.

 

Realfag
Gjennom arbeid med realfag ønsker vi å skapa undrande og utforskande barn.

Visjonen vår er at barnehagen skal vera:
“Ein trygg plass å vera, ein god plass å læra”

 

Lom barnehager (barnehageloven)

§4.Foreldreråd og samarbeidsutvalg

For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg.

Foreldrerådet består av foreldrene/de foresatte til alle barna og skal fremme deres fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø. Er det i forskrift etter § 15 satt maksimalgrense for foreldrebetaling, kan bare foreldrerådet samtykke i foreldrebetaling ut over dette.

Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Samarbeidsutvalget består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er likt representert. Barnehagens eier kan delta etter eget ønske, men ikke med flere representanter enn hver av de andre gruppene.

Barnehageeieren skal sørge for at saker av viktighet forelegges foreldrerådet og samarbeidsutvalget.

Kontakt oss

Røldal barnehage

Runnane 4

5760 Røldal

Jupo: 90 60 89 57 /Jasen: 90 83 52 66

Malin Rabbe Myrheim

Avdelingsleiar

malin.r.myrheim@ullensvang.kommune.no

91 30 14 57

Tove Margun Samland

Rektor/styrar

tove.samland@ullensvang.kommune.no

90 55 91 87

Artikler