Retningslinjer for opptak av elevar ved kulturskulen

Ullensvang kulturskule har rettleiande retningslinjer for å ta vare på likebehandling og behov for tilrettelegging ved tildeling av elevplassar. Retningslinjene skal balansera ulike omsyn i opptaksprosessen, og sørga for brei rekruttering og tilpassa tilgang til undervisninga.

Retningslinjer

 1. Ullensvang kulturskule er eit frivillig kulturopplæringsenter for alle innbyggarane i kommunen. Kommunen kan gje tilbod til innbyggarar frå andre kommunar dersom særlege tilhøve seier det.
 2. Opptak av elevar skjer etter innstilling frå skulen sin administrasjon.
  • For seint innkomne søknader vert ikkje handsama ved første opptak
  • Søkarar som har stått på venteliste får behalda ansienniteten sin ved nytt opptak.
  • I enkelte tilfelle vil også søkarar frå andre disiplinar si venteliste få behalda ansienniteten ved byte av disiplin.
  • Søkarar med tidlegare elevstatus t.d. ved musikkbarnehage/førebuande undervising kan verta prioriterte ved opptak.
  • Står søkarane elles likt, skal alder ligga til grunn for vurdering.
  • Tilflyttande elevar som har hatt undervisning i andre kommunar vert prioriterte.
  • Står søkarane likt etter at alle prioriteringar er gjort, vert det loddtrekning.
  • Det er høve til å søka opptak på særlege vilkår. Dette vert vurdert administrativt i kulturskulen.
  • Dersom ein søkar vert tildelt plass etter ordinært opptak, men av ulike grunnar ikkje ønsker å nytta plassen kan han likevel stå på venteliste til eit seinare høve.
 3. Annonsering av elevopptak skal kunngjerast på ein tilfredstillande måte. Elevpengesatsar og fristar for påmelding skal framgå ved utlysinga. Påmelding, og likeeins utmelding, skal vera skriftleg.
 4. Ein elev har høve til å søka permisjon. Dette kan berre innvilgast ut det skuleåret det blir søkt for. Utover dette vert eleven handsama som ny søkar. Administrasjonen i kulturskulen handsamer permisjonsøknader.
 5. Elevpengar og evt utstyrsleige/materialkostnader vert fastsett av kommunestyret i samband med handsaming av budsjettet. Avgiftene blir betalte kvart semester. Dersom ein elev vel å slutta midt i eit semester, er eleven likevel pliktig til å betala full semesteravgift.
 6. Administrasjonen i kulturskulen kan ta standpunkt til søknader om heilt eller delvis fritak for semesteravgift.