Rabben barnehage

Opningstid

  • kl. 06.45 – 16.00

Om barnehagen

Rabben barnehage er ein 5-avdelings barnehage med 96 plassar.Barnehageåret 2023-24 har vi 73 barn og avdelingane er fullsatt. Personalet tel 23, 68 årsverk.

Vi held til på Eide i Odda med 3 småbarnsavdelingar og 2 store avdelingar. Avdelingane har tilpassa tilbodet til barnegruppa etter interesser, alder og modning. Barna skal oppleva tryggleik, trivsel, glede, leik, fellesskap, meistring og læring i barnehagen vår!

Vi brukar heile nærområdet vårt som ein del av barnehagetilbodet. Barnehagen har mange faste turplassar og områder som vi brukar til leik, læring og kunnskapsbygging om byen og naturen vår.

Barn som leiker med spade i sandkasse. Bilete.

Kontakt oss

Rabben barnehage

Rabben 1

5750 Odda

53 65 42 71

Kristin Opedal

Styrar

kristin.opedal@ullensvang.kommune.no

90 25 73 29

Hovudmål

Barna skal oppleve tryggleik, trivsel, glede, leik, fellesskap,
mestring og læring i Rabben barnehage!

Visjon: Å vekse i relasjonar
Vi treng leiken, leikande samspel og vennskap = førebyggande mot mobbing og krenkelser.

Skapa ein god språkleg arena der barna får språkstimulering gjennom alle kvardagsaktivitetar, i leiken og i pedagogiske opplegg i leik- og språkgrupper. Styrke barna sine ferdigheiter knytt til kommunikasjon gjennom leik, samtale, lese bøker, samlingstunder og gode tur- og naturopplevingar.

Å arbeida systematisk med språk er ein god strategi for å skape relasjonar og oppnå positivt samspel mellom barna i samvær og leik.

 

Lov om barnehager (barnehageloven)

§4.Foreldreråd og samarbeidsutvalg

For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg.

Foreldrerådet består av foreldrene/de foresatte til alle barna og skal fremme deres fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø. Er det i forskrift etter § 15 satt maksimalgrense for foreldrebetaling, kan bare foreldrerådet samtykke i foreldrebetaling ut over dette.

Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Samarbeidsutvalget består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er likt representert. Barnehagens eier kan delta etter eget ønske, men ikke med flere representanter enn hver av de andre gruppene.

Barnehageeieren skal sørge for at saker av viktighet forelegges foreldrerådet og samarbeidsutvalget.

Artikler