Rabben barnehage

Opningstid

  • kl. 06.45 – 16.00

Om barnehagen

Rabben barnehage er ein 5-avdelingsbarnehage med plass til 78 barn. Vi held til på Eide i Odda med 3 småbarnsavdelingar og 2 store avdelingar. Avdelingane har tilpassa tilbodet til barnegruppa etter interesser, alder og modning. Barna skal oppleva tryggleik, trivsel, glede, leik, fellesskap, meistring og læring i barnehagen vår!

Vi brukar heile nærområdet vårt som ein del av barnehagetilbodet. Barnehagen har mange faste turplassar og område som vi brukar til leik, læring og kunnskapsbygging om byen og naturen vår.

Barn som leiker med spade i sandkasse. Bilete.

Kontakt oss

Rabben barnehage

Rabben 1

5750 Odda

53 65 42 71

Anne Grethe Tveit Solberg

Styrar

anne.g.solberg@ullensvang.kommune.no

975 58 460

“Være Sammen”
Fokus på medverkande barn, og utvikling av sosial kompetanse. Sosial kompetanse; hjelpa barna til å utvikla gode måtar å vera på, tileigna seg ferdigheiter og få kunnskap om seg sjølv og andre. Sosial kompetanse handlar om korleis vi veks og utviklar oss, korleis vi har det inni oss, og korleis vi er mot andre.

Trygt og godt barnehagemiljø
Alle barn har rett til ein trygg, god og inkluderande barnehagekvardag. Med fokus på leik og vennskap som skal skape mestring, glede og meining i barn sine liv, er vi på rett veg til å førebyggja krenkingar og utanforskap.

  • Autoritativ vaksenrolla; Den vaksne skal arbeida i ein dynamisk kombinasjon av varm relasjonsbygging til barnet og utøving av ei tydeleg vaksenrolla når det gjeld å setja grenser og krav. Grenser og krav er ein viktig del av barn sin grunnleggjande læringsprosess.
  • Tidleg innsats; vi må hjelpa barn til god trivsel og god utvikling
  • Kommunikasjon, ta perspektiv og samspel
  • Handtering og forståing av utfordrande åtferd
  • Organisasjonsutvikling

Skapa ein god språkleg arena der barna får språkstimulering gjennom alle kvardagsaktivitetar, i leiken og i pedagogiske opplegg i leik- og språkgrupper. Styrke barna sine ferdigheiter knytt til kommunikasjon gjennom leik, samtale, lese bøker, samlingstunder og gode tur- og naturopplevingar.

Å arbeida systematisk med språk er ein god strategi for å skape relasjonar og oppnå positivt samspel mellom barna i samvær og leik.

 

Lov om barnehager (barnehageloven)

§4.Foreldreråd og samarbeidsutvalg

For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg.

Foreldrerådet består av foreldrene/de foresatte til alle barna og skal fremme deres fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø. Er det i forskrift etter § 15 satt maksimalgrense for foreldrebetaling, kan bare foreldrerådet samtykke i foreldrebetaling ut over dette.

Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Samarbeidsutvalget består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er likt representert. Barnehagens eier kan delta etter eget ønske, men ikke med flere representanter enn hver av de andre gruppene.

Barnehageeieren skal sørge for at saker av viktighet forelegges foreldrerådet og samarbeidsutvalget.