Rådmannen og leiargruppa

Rådmannen og leiargruppa utgjer kommunen si strategiske leiing.

Rådmannen i Ullensvang kommune:

Ole-Jørgen Jondahl.

Rådmannen er den øverste administrative leiaren for den samla kommunale administrasjonen, med dei unntak som følgjer av lov og innafor dei rammene som kommunestyret set.

 

Rådmannen skal sjå til at:

  • Sakene som vert lagt fram for folkevalde organ er forsvarleg utgreidd og at vedtak vert sett i verk.
  • Administrasjonen vert drifta i samsvar med lover, forskrifter, overordna instruksar og reglar for intern kontroll.

Rådmannen har møte- og talerett, personleg eller ved ein av sine underordna, i alle kommunale folkevalde organ med unnatak av kontrollutvalet.

Rådmannen har delegerte fullmakter frå kommunestyret etter gjeldande delegeringsreglement for kommunen.

 

Om å kontakta rådmannen

Rådmannen ynskjer god dialog med innbyggjarane i kommunen, det er berre å ta kontakt. Hugs at e-postsendingar og anna kommunikasjon vert handsama i samsvar med «Lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd» også kalla offentleglova. Du må rekna med at innhaldet i meldinga di kan verta offentleg tilgjengeleg.

Kontakter

Ole-Jørgen Jondahl

Rådmann

ole.jorgen.jondahl@ullensvang.kommune.no

97 55 84 71

 

Leiargruppa

Rådmannen si leiargruppe utgjør kommunen si strategiske leiing.

 

Kontakter

Dagmar Lien Isdal

Kommunalsjef - Økonomi

dagmar.lien.isdal@ullensvang.kommune.no

94 82 72 39

Marianne Halland

Kommunalsjef - HR

marianne.halland@ullensvang.kommune.no

97 55 84 99

Anna Maria Kråkevik

Kommunalsjef - Oppvekst og utdanning

anna.maria.kraakevik@ullensvang.kommune.no

97 07 83 37

Kristian Bondhus-Jensen

Kommunalsjef - Kultur, næring og samfunn

kristian.bondhus-jensen@ullensvang.kommune.no

97 55 86 00

Randi Karin Habbestad

Kommunalsjef - Teknikk og miljø

randi.karin.habbestad@ullensvang.kommune.no

95 03 70 35

*Kommunalsjef for Helse og omsorg – under tilsetting

Alle bilete skal krediterast Øygarden Foto: