Gamalt naust i Hardangervidda nasjonalpark med snø, vatn og fjell. Foto.

Søknad om løyve til motorisert ferdsel innan Hardangervidda nasjonalpark

Informasjon og søknadsfrist for løyve til motorisert ferdsel innan Hardangervidda nasjonalpark

 

Tilsynsutvalet i Vestland (tidl. Hordaland) for Hardangervidda nasjonalpark vedtok i møte den 8. desember 2019  retningsliner for handsaming av motorferdslesaker innan Vestland sin del av Hardangervidda nasjonalpark for vintersesongen 2020 – lenkje til retningliner sjå under.

Elektroniske søknadsskjema har me ikkje på plass enno, men fyll ut skjema som ligg i lenkje under og send det på e-post til: tilsynsutvalet.hordaland@ullensvang.kommune.no

Søknad skal innehalda følgjande opplysningar:

  • Namn og fullstendig adresse på søkjar
  • Opplysningar om køyretøytype (snøscooter, ATV, beltegåande køyretøy eller liknande), eller fartøy (helikopter, sjøfly, båt) storleik på båtmotor
  • Føremål med transporten
  • Start- og endestad. Ved køyring på barmark og snø skal ruta teiknast inn på kart som skal leggjast ved søknaden tidsrom for køyring og naudsynt
  • Tal turar
  • Dato og underskrift
  • Legeattest ved varig funksjonshemning for dei søknadane det gjeld
  • Løyve frå grunneigar for vedhogst

 

Søknaden skal vera kome inn til Tilsynsutvalet i Hordaland minimum 3 veker før transporten skal finna stad.

Søknadsfrist for barmarksesongen 2020 vert sett til 10. mai.