Elever som sitter med pult og arbeider.

Kinsarvik skule

Kinsarvik skule ligg fritt til med gode uteområder kring skulen midt i Kinsarvik. Skulen er ein kombinert barne- og ungdomsskule med elevar frå 1. til 10.klasse. Det vart den i 2003 då tidlegare Ystanes skule vart nedlagt, og barneskulen flytta til Kinsarvik. Skulen fekk då eit nytt tilbygg der barneskulen held til i dag. 

Ved skulestart er det 170 elevar ved skulen. På barnesteget er det 94 elevar, og på ungdomssteget 76 elevar. Elevane ved skulen kjem frå 18 ulike land, så me har stort mangfald hos oss. Det er mange elevar som har norsk som andrespråk. 

Skulen har i haust 38 tilsette. Av desse er 25 lærarar og 10 fagarbeidarar/assistentar. Det er og vaktmeister, reinhaldarar og kontorfullmektig ved skulen.  

På Kinsarvik skule har me symjebasseng. Her vert det gjeve symjeopplæring for skulane på austsida av Sørfjorden i Ullensvang. Det er og folkebading og anna treningsaktivitet i bassenget.  

SFO ved skulen vert nytta av mange elevar. Det er 32 born som nyttar heile eller deler av tilbodet. SFO ved skulen er og open i haust- og vinterferie samt fire veker om sommaren.  Det vert gitt tilbod om leksehjelp til elevane i 3.-7.klasse.Tilbodet er på 2 klokketimar i veka fordelt på måndag, tysdag og torsdag.

  • SFO mob: 90122894
  • Opningstider: kl. 07.30 – 08.05 og kl. 12.50 – 16.00

Kinsarvik skule

Sandvikevegen 16, Postboks 23

5782 Kinsarvik

53671590

http://www.minskule.no/kinsarvik

Dagny Opedal

Rektor

dagny.opedal@ullensvang.kommune.no

41621981 / 53671590