Kinsarvik barnehage

Avdelingar

 • Blå avdeling:
  • mob. 468 09 719 (hjertene)
  • mob. 468 10 779 (stjernene)
  • mob. 481 19 043 (diamantane)
 • Raud avdeling, mob. 468 41 326
 • Grøn avdeling, mob. 905 28 564

Opningstid

 • kl. 07.00 – 16.15

Om barnehagen

Kinsarvik barnehage er ein tre-avdelingsbarnehage med plass til totalt 54 born/78 plassar. Grøn og raud avdeling har plass til 12 born under tre år, og blå avdeling har plass til 30 born over tre år. Blå avdeling er delt opp i to avdelingar/basar.

Barnehagen var ny hausten 2016, og me ligg flott til øverst oppe i Husefeltet, med tett nærleik til byggefelt, gardane og skogen.

Me har mange faste plassar me går på tur til, blandt anna Løhaugjen, naturleikeplassen vår,  med eigne hytte, og Grindaløo.

Kinsarvik barnehage i fint sommarver med blå himmel i bakgrunnen. Bilete.

Kontakt oss

Kinsarvik barnehage

Husevegen 74

5780 Kinsarvik

53 66 33 23

Aina Nilsen

Styrar

aina.nilsen@ullensvang.kommune.no

45 42 72 98

Ein god plass å vera, ein god plass å læra.

Me ynskjer at alle born skal oppleva den gode barndom. Me har som mål å skapa eit inkluderande miljø der alle born opplev felleskap, glede og meistring uansett bakgrunn.

 • Eit godt læringsmiljø
 • Berekraftig utvikling
 • Mangfald og respekt
 • Livsmeistring og helse

 

Lov om barnehager (barnehageloven)

§4.Foreldreråd og samarbeidsutvalg

For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg.

Foreldrerådet består av foreldrene/de foresatte til alle barna og skal fremme deres fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø. Er det i forskrift etter § 15 satt maksimalgrense for foreldrebetaling, kan bare foreldrerådet samtykke i foreldrebetaling ut over dette.

Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Samarbeidsutvalget består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er likt representert. Barnehagens eier kan delta etter eget ønske, men ikke med flere representanter enn hver av de andre gruppene.

Barnehageeieren skal sørge for at saker av viktighet forelegges foreldrerådet og samarbeidsutvalget.

Artikler