Jondal barnehage

Opningstid:

  • kl. 07.00 – 16.20

Avdelingar

  • Tommeliten barn 0-3 år
  • Knerten barn 0-3 år
  • Askeladden barn 3-6 år
  • Veslefrikk barn 3-6 år

Om barnehagen
Jondal barnehage har 73 barnehageplassar. Godkjent netto leike- og opphaldsareal er 360 kvm. Uteområdet vårt er på heile 4.5 mål og er stort og allsidig for alle aldersgrupper og årstider.

Me ligg fint til midt i Jondal med skule, bibliotek, kulturskule, symje- og fleirbrukshall, eldresenter og sentrum med butikkar og ferjekai. Naturen er nær oss med elv, sjø og fjell rundt som gir oss mange fine turoppleveingar.

Barnehagen arbeider for at alle barns skal oppleva å ha eit godt og trygt barnehagemiljø. Alle barn skal oppleva at dei blir sett, forstått, respekterte og inkluderte og få den hjelpa og støtta dei har behov for. Alle barn skal oppleva glede og mestring, hjå seg sjølve og andre som viktige for fellesskapet. Barna skal oppleva fokus på framsteg, ikkje resultat. Barna skal få undersøka, oppdaga og forstå samanhengar, utvida perspektiv og få ny innsikt.

Jondal barnehage ein hustdag med sandkassa i framgrunn. Bilete.

Kontakt oss

Jondal barnehage

Vik 1

5627 Jondal

53 66 95 90

Mona Stølheim Aasen

Styrar

mona.aasen@ullensvang.kommune.no

48 17 53 99

Det er godt å vera meg, deg og oss!

Eit stort utviklingsprosjekt om “Inkluderande skule- og barnehagemiljø etter “Vera Saman” prinsippa. Vi ønskjer å laga gode kvardagar for små og store i barnehagen gjennom relasjonsbygging i dei daglege aktivitetane og skapa rom for leik og vennskap. Vi skal gjera kvaliteten i samspelet mellom oss best mogleg.

Lov om barnehager (barnehageloven)

§4.Foreldreråd og samarbeidsutvalg

For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg.

Foreldrerådet består av foreldrene/de foresatte til alle barna og skal fremme deres fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø. Er det i forskrift etter § 15 satt maksimalgrense for foreldrebetaling, kan bare foreldrerådet samtykke i foreldrebetaling ut over dette.

Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Samarbeidsutvalget består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er likt representert. Barnehagens eier kan delta etter eget ønske, men ikke med flere representanter enn hver av de andre gruppene.

Barnehageeieren skal sørge for at saker av viktighet forelegges foreldrerådet og samarbeidsutvalget.

Artikler