Eitrheimsvågen barnehage

Ein barnehage – Mange moglegheiter!

Eitrheimsvågen barnehage er ein 5-avdelings barnehage. Vi er lokalisert på Eitrheim; 4 kilometer frå Odda sentrum. Barnehagen er organisert på to hus. Vi har eit romslige uteområde. Vidare har vi nær tilknytning til skog/ grøntareal og fotballbane.

Opningstid

 • kl. 06.45 – 16.00

 

Kva er særeigent med oss?

Vi er ein barnehage med store arealer både ute og inne. Det gjør at vi har mange spennande moglegheiter for leik for barna. Som igjen bidrar til mange moglegheiter når det gjeld arrangementer, prosjektarbeid, pedagogisk arbeid, læring leikegrupper og sosialisering.

Vi brukar heile nærområdet vårt som ein del av barnehagtilbodet. Barnehagen har mange faste turplassar og område som vi brukar til leik, læring og kunnskapbygging og naturen vår.

 

Bilete av uteområdet ved Eitrheimsvågen barnehage og lokala til barnehagen i bakgrunnen ein tidleg vinterdag med lett snødryss. Bilete.

Kontakt oss

Eitrheimsvågen barnehage

Eitrheimsvegen 176

5750 Odda

53 65 42 25

Asle Natås Lægreid

Styrar

asle.n.legreid@ullensvang.kommune.no

45 38 60 38 / 53 65 42 25

 • Vera saman – kompetanseløft i barnehagen.
 • Leik og sosialkompetanse
 • Natur og realfag
 • Språk og tall
 • Tidleg innsats
 • Kommunikasjon og samspel
 • Handtering av utfordrande åtferd
 • Implementering og organisasjonsutvikling
 • Vera saman
 • Leik
 • Språkutvikling

Rammeplanen og Lov om barnehage er nasjonale føringar som høver godt inn i det daglege livet i vår barnehage. Barna får alle fagområda tilpassa sine behov og ynskjer. Dei er med å påverke innhaldet i kvardagen sin på ein positiv måte.

 

Lov om barnehager (barnehageloven)

§4.Foreldreråd og samarbeidsutvalg

For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg.

Foreldrerådet består av foreldrene/de foresatte til alle barna og skal fremme deres fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø. Er det i forskrift etter § 15 satt maksimalgrense for foreldrebetaling, kan bare foreldrerådet samtykke i foreldrebetaling ut over dette.

Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Samarbeidsutvalget består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er likt representert. Barnehagens eier kan delta etter eget ønske, men ikke med flere representanter enn hver av de andre gruppene.

Barnehageeieren skal sørge for at saker av viktighet forelegges foreldrerådet og samarbeidsutvalget.

Artikler