Planområde Hammaren Marina

Melding om oppstart av privat regulering for Hammaren Marina

Med heimel i plan- og bygningslova § 12-3 og § 12-8 vert det varsla at forslagsstillar Hardanger Fjord AS v/ Svein Hovden set i gong arbeid med detaljreguleringsplan for Hammaren Marina.

Føremålet med planarbeidet er å leggja til rette for naust/båtgarasje, fritidsbustad i naust, næringsverksemd, fritids- og turistføremål, og LNF-føremål. Planområdet har ein storleik på om lag 51 daa.

 

Merknadar og innspel kan sendast til:

Omega Areal v/ Christian Vevatne, Kvassanesvegen 4, 5582 Ølen.

E-post: christianv@omega.no

 

Frist for å koma med innspel til oppstart av planarbeid er sett til 24.11.2020.