Pressemelding: 24.03.20

Ullensvang kommune melder følgjande etter møte i KKL i dag, og med grunnlag i regjeringa sitt vedtak om vidareføring av iverksette tiltak.

Smittevern

 • Testing – 75 testar gjennomført
 • 66 negative – ingen smitte
 • Ventar svar på 9 testar
 • Ingen påvist smitte i Ullensvang kommune per 24.03.20
 • Gjennomføra opplæring for first-responderpersonell
 • Kommunen ventar på meir smittevernutstyr som er bestilt og på veg

 

Nye tiltak

 • Bygdarbøen smitteklinikk vert oppretta 25.03.20. Her skal testing og poliklinisk behandling av personar med Covid-19 smitte føretakast. Alle pasientar med symptom på luftvegsinfeksjon og pasientar i isolasjon skal handterast her. Tiltaket vert gjort for å gje gode tilhøve for testing, god behandling for både smitta og usmitta personar. Samt trygge tilhøve for pasientar og helsepersonell.
 • Bokko sjukeheim vert hovudavdeling for koronasmitta, med eiga skjerma avdeling for trygg handtering av inntil 8 pasientar, godt avskjerma frå andre pasientar. Sjukeheimane elles vert tilrettelagt for å handtera pasientar med koronasmitte.
 • Ullensvang kommune arbeider intensivt med å førebu og tilretteleggje tenestene våre for å vera best mogleg rusta til å handtere Koronasmitte blant våre innbyggarar.

 

For å sikre våre tilsette, dei sjuke og innbyggjarar, vil tiltaka detaljert verta sett i verk slik:

 

Luftvegslegevakt

 • Etablere luftvegslegevakt og smitteklinikk på tidlegare Bygdarbøen legesenter ved folkebadet i Odda. Bygdarbøen smitteklinikk vil være bemanna med lege og hjelpepersonell frå kl 08.00 – 15.00, og lege og hjelpepersonell med heimevakt frå kl 15.00 – 22.00. Lege på ordinær
  legevakt vil ha ansvar på natt.
 • Det er fastlegen eller legevakt som avgjer om pasientar kan behandlast på vanleg legekontor, eller om dei skal til Bygdarbøen smitteklinikk. Pasientar skal framleis ta kontakt ved telefon til legesenter/legevakt, dei kan ikkje ta direkte kontakt med smitteklinikken. Fastlege/legevakt formidlar så timeavtale ved smitteklinikken der dette er naudsynt.
 • Legekontora elles har også måtte endra drift, noko som gjev redusert kapasitet i tida under handtering av pandemien. Ein ber befolkninga om å utsetta legebesøk som kan utsettast.
 • Ei større del av vurderingar hos fastlegane vil bli gjennomført ved telefon. I krisesituasjonen som er no, har myndigheitene sidestilt telefonkonsultasjonar med E-konsultasjonar, slik at pasientar må vere klar over at slik kontakt med legen utløyser eigenandel.

 

Avdeling for Koronasmitta pasientar

 • Kommunane er pålagt å laga plan for eigen avdeling/ institusjon for koronasmitta, og for å ta i mot pasientar som er ferdigbehandla for koronasjukdom, men som framleis treng isolering.
 • 8 plassar/ ein avdeling på Bokko bo og behandling skal ha denne funksjonen, med å ta imot Koronnasmitta pasientar slik kommunen har fått i oppdrag. Det vil vera eige personale knytt til avdelinga, som vert isolert frå resten av institusjonen.
 • Sjølv om vi no legg til rette for eigen avdeling for smitta, vil det verte gjort individuelle vurderingar. Det vil i enkelte tilfelle være det beste for langtidspasient og institusjon at pasient med Koronasmitte vert buande på sin avdeling og isolert der.

 

Andre tenester

 • Fysioterapi, heimehjelp, korttidsopphold, dagtilbod, dagtilbod for funksjonshemma, dagaktivitar m.v. er også endra eller sett på vent for å redusera fare for smitte og for å frigjera tilsette til anna arbeid inn til vidare.

 

Helse Fonna

 • Helse fonna har ledige senger i påvente av koronapasientar.
 • Odda sjukehus har testa ein del tilsette. Det er ikkje påvist smitte blant tilsette ved Odda sjukehus.
 • Det er særleg fokus på å legga til rette for at helsepersonell får gjort sine kritiske oppgåver.

 

Hjelp til folk som treng bistand til daglege gjeremål

Frivilligsentralen har mange frivillige som står klar til å hjelpa med praktiske føremål. Ta kontakt her om du treng bistand, på
e-post: elin.myran@ullensvang,kommune.no eller slå på tråden: 975 58 505.

 

Informasjon

Det har vore færre telefonar til koronatelefonen. Det er framleis eitt jevnt trykk, men nedgang frå tidlegare. Mange spørsmål er knytt til nasjonale og lokale reglar.

 

Skule og oppvekst

Tilsette og elevar gjer ein imponerande innsats i skulekvardagen. Undervisninga fungerer etter måten godt. Elevane tek stort ansvar og er sjølvstendige i den krevande situasjonen.

 

Nasjonale føringar

Ullensvang kommune vil raskt implementera nasjonale føringar.

 

Næringsliv

 • Kommunen har gjennomført ei rekke møter med næringsaktørar og næringsforeningar.
 • Kommunen har iverksett kartleggingsarbeid knytt til nasjonale, regionale og lokale tiltak som kan ha betydning for å “halda hjula i gang” hjå næringslivet.
 • Saman med fylkeskommune, stat og andre mynde ser kommunen på kva tiltak som kan ha best effekt for næringslivet lokalt frametter. Dialogen med dei ulike næringsgreinene vert oppretthaldt vidare for å vurdera målretta tiltak.
 • Individuelle spørsmål og søknader frå næringslivet vert handtert.
 • Næringsforeiningane og kommunen freistar å få best mogleg oversikt over korleis dei nasjonale krisepakkane kan virka for den enkelte bransje.
 • Kommunen ser på innspel til fylke og stat i høve til jobbar som kan gjerast i distriket, som kan bidra til sysselsetjing og verdiskaping i vanskelege tider.
 • Regjeringa sine tiltak overfor kommunar sine ekstrakostnader ser ut til å vera marginal i høve behova. Kommunen må pårekna store ekstrautgifter og nedgang i inntekter som følge av den internasjonale pandemien.

 

Dugnadsånd

 • Tilbakemeldingane er at innbyggjarar, tilsette og næringsliv er på tilbodsida kontinuerleg for å løysa utfordringar og arbeid som krevst.
 • Stå på vidare, denne krisa skal vi løysa saman.

 

 

Roald Aga Haug
Ordførar
Ullensvang kommune