Utskriving av eigedomsskatt 2023 – offentleg gjennomsyn

Eigedomsskatteliste 2023

På bakgrunn av kommunestyret sitt vedtak om utskriving av eigedomsskatt for 2023, og med heimel i eigedomsskattelova § 15, vert eigedomsskattelista lagd ut til offentleg gjennomsyn i minst tre veker etter at det er kunngjort at lista er lagd ut. Lista vert lagd ut før 1. mars kvart år på kommunen si heimesida og på Ullensvang rådhus.

Lista viser dei skattepliktige eigedomane med adresse, matrikkelnummer (gards-, bruks-, feste- og seksjonsnummer), eigedomsskattetakster, skattesats og utrekna eigedomsskattebeløp. I ei tilleggsliste vert eigedomar som har fritak for eigedomsskatt oppført. Listene vert ikkje oppdatert med korreksjonar som følge av rettingar eller klagebehandling gjennom året.

  • 2023 Eigedomsskatteliste – offentleg gjennomsyn
  • 2023 Eigedomsskatteliste – fritak §§ 5 og 7

 

Eigedomsskattesetel

Samstundes med at eigedomsskattelista vert utlagd, får eigar (skattytar) tilsendt eigedomsskattesetel med informasjon om takst og utrekna skatt, samt informasjon om klagerett. Eigedomsskattesetel vert sendt ut i eiga sending. Skattesetelen skal innehalda eigedomsnummer, eigedomsskattetakst, skattesats, skattebeløp og informasjon om klagerett. Vert skatten for ein eigedom mindre enn kr 300, skal det ikkje skrivast ut skatt jf. eigedomsskattelova § 14.

 

Informasjon om klagerett

Klagefrist for eigedomsskatten 2023 er 12. april 2023.

Klager innsendt etter fristen kan bli avvist. Klage kan bli fremja kvart år i samband med den årlege utskrivinga av eigedomsskatt, dersom det ikkje er klaga på same grunnlag tidlegare år jf. eigedomsskattelova § 19. Eigedomsskatten vert fakturert kvartalsvis (forfall 20. mars, 20. juni, 20. september og 20. desember). Eigedomsskatten skal betalast til forfall sjølv om du har sendt inn klage jf. eigedomsskattelova § 25. Ta gjerne kontakt med eigedomsskattekontoret dersom du treng hjelp til å klage.

Digitalt skjema: Klage på vedtak om eigedomsskatt

 

Skattesats 2023

Den alminnelege eigedomsskattesatsen for 2023 er 7 promille jf. eigedomsskattelova § 11. Skattesatsen på det særskilte eigedomsskattegrunnlaget er 7 promille. Med bakgrunn i kommunesamanslåing og eigedomsskattelova § 13 vert promillesatsen for næringseigedomar som hadde promillesats 6 i 2022 auka til 7 promille i 2023. I 2023 vil alle næringseigedomar ha promillesats 7.

Meir informasjon om eigedomsskatt er å finne her på nettsida vår.