Paragraf symbol lent mot grå vegg

Utskriving av eigedomsskatt 2022 – offentleg gjennomsyn

Eigedomsskatteliste 2022

På bakgrunn av kommunestyret sitt vedtak om utskriving av eigedomsskatt for 2022, og med heimel i eigedomsskattelova § 15, vert eigedomsskattelista lagd ut til offentleg gjennomsyn i minst tre veker etter at det er kunngjort at lista er lagd ut. Lista vert lagd ut før 1. mars kvart år på kommunen si heimesida og på Rådhuset.

Lista viser dei skattepliktige eigedomane med adresse, matrikkelnummer (gards-, bruks-, feste- og seksjonsnummer), eigedomsskattetakster, skattesats og utrekna eigedomsskattebeløp. I ei tilleggsliste vert eigedomar som har fritak for eigedomsskatt oppført. Listene vert ikkje oppdatert med korreksjonar som følge av rettingar eller klagebehandling gjennom året.

  • 2022 Eigedomsskatteliste – offentleg gjennomsyn
  • 2022 Eigedomsskatteliste – fritak §§ 5 og 7

 

Eigedomsskattesetel

Samstundes med at eigedomsskattelista vert utlagd, får eigar (skattytar) tilsendt eigedomsskattesetel med informasjon om takst og utrekna skatt, samt informasjon om klagerett. Eigedomsskattesetel vert sendt ut i eiga sending. Skattesetelen skal innehalda eigedomsnummer, eigedomsskattetakst, skattesats, skattebeløp og informasjon om klagerett. Vert skatten for ein eigedom mindre enn kr 300, skal det ikkje skrivast ut skatt jf. eigedomsskattelova § 14.

 

Informasjon om klagerett

Klagefrist for eigedomsskatten 2022 er 12. april 2022.

Klager innsendt etter fristen kan bli avvist. Klage kan bli fremja kvart år i samband med den årlege utskrivinga av eigedomsskatt, dersom det ikkje er klaga på same grunnlag tidlegare år. Eigedomsskatten vert fakturert kvartalsvis (forfall 20. mars, 20. juni, 20. september og 20. desember). Eigedomsskatten skal betalast til forfall sjølv om du har sendt inn klage jf. eigedomsskattelova § 25. Ta gjerne kontakt med eigedomsskattekontoret dersom du treng hjelp til å klage. Skjema for å klage finn du her.

 

Skattesats 2022

Den alminnelege eigedomsskattesatsen for 2022 er 7 promille jf. eigedomsskattelova § 11. Skattesatsen på det særskilte eigedomsskattegrunnlaget er 7 promille (2018 sats). Med bakgrunn i kommunesamanslåing og eigedomsskattelova § 13 vert promillesatsen for næringseigedomar som hadde promillesats 4 i 2021 auka til 6 promille i 2022. Satsen skal aukast jevnt i ein overgangsperiode for å harmonisera promillesatsen (2020: 2 promille, 2021: 4 promille, 2022: 6 promille). I 2023 vil alle næringseigedomar ha promillesats 7. Ordninga inneheld ein mellombels, lovleg forskjellsbehandling av nokre næringseigedomar i Ullensvang kommune.

 

Meir informasjon om eigedomsskatt er å finne her.