Barn som spring på slette. Haust. Foto.

Tilskot til leikeplassar

No kan ein søkje støtte til leikeplassar.

Kva er viktig for at leikeplassprosjektet skal få støtte?

  • Leikeplassen blir brukt av mange og er open og tilgjengeleg til fri bruk for alle, og at området er eigna for tiltaket.
  • Frivillige krefter bidreg i prosjektet.
  • De har involvert barn og unge i lokalmiljøet i planlegginga, og teke med ønska og innspela deira inn i prosjektet.
  • Vel apparat som stimulerer til variert leik.
  • Har ein plan for vedlikehald og drift.
  • Har ein plan for finansiering av tiltaket.
  • Sørgjer for at tryggleik og universell utforming blir vareteken.

Frist for å søkje tilskot: 10. oktober

 

Har du spørsmål?

Hjalmar Heimvik

Verksemdsleiar avd. veg, park og hamn

hjalmar.heimvik@ullensvang.kommune.no

900 80 873