Samfunn, plan og næring

Slutthandsaming av detaljreguleringsplan for Solfonn

Kommunestyret har i møte 07.12.2022 fatta følgjande vedtak i sak 105/22:

I medhald av plan- og bygningsloven § 12-12 vedtek Ullensvang kommune godkjenning av detaljreguleringsplan for Solfonn, planid: 4618 12282018007, med plankart datert 08.11.22 og føresegner datert 08.11.22, på vilkår av at følgjande vert endra av forslagsstillar:

  1. I føresegn § 4.1 skal første setning lyde som følgje:
    Det kan preparerast skiløype innanfor o_LF1.
  2. I føresegn § 6.1 skal følgjande leggast inn av forslagsstillar:
    e) Dokumentasjon på tilstrekkeleg kapasitet på sløkkjevatn
  3. Føresegn § 6.3 første setning skal endrast av forslagsstillar og skal lyde som følgje:
    Før det vert gjeve bruksløyve til første fritidsbustad skal:

Ullensvang kommune, saman med utbyggar og grunneigarar, jobbar vidare med å finna løysingar for skiløyper og sommarsti mellom Solfonn og Langedalen. Dette er ikkje ein del av forskriftene, men ei bestilling til rådmannen.

Det er mogleg å klaga til kommunen på dette vedtaket. Klagefristen er 3 veker rekna frå melding om vedtak er motteke. Det er nok at klagen er postlagd innan fristen på 3 veker.

Klagen skal sendast skriftleg til den som har fatta vedtaket, beskrive kva vedtak det blir klaga på, den eller dei endringar ein ønskjer, og grunngjeving for klagen. Dersom det blir klaga så seint at det kan vere uklart for oss om det er klaga i rett tid, ber vi om at det blir oppgjeve når denne meldinga kom fram.

 

Vedlegg til sak