Oversiktsteikning og rapport forprosjekt «Egne Hjem»

Vestland fylkeskommune ved avdeling for infastruktur og veg har kome med oversiktsteikning og rapport forprosjekt «Egne Hjem».

Strekninga som er vurdert i dette forprosjektet er fv. 49 gjennom Egne Hjem ved Odda. Strekninga har ei lengde på om lag 300 m. Denne strekninga er smalare enn tilgrensande strekningar, har fartsgrense 50 km/t og vert definert som gate. Gata har i dag for dårleg tilbod for mjuke trafikantar.

Forprosjektet er gjennomført på grunnlag av ei tidlegare TS-vurdering av strekninga, der det vart vurdert at tilhøva langs denne strekninga hadde store manglar knytt til trafikktryggleik for mjuke trafikantar. Målet med forprosjektet har vore å komme fram til tilråding av tiltak for å gi ei meir trafikksikker løysing gjennom Egne Hjem, med fokus på betre tilrettelegging for mjuke trafikantar.

Forprosjektet er utarbeidd av Vestland fylkeskommune, avdeling for infrastruktur og veg.