Stim med fisker som symjer i oppdrettsanlegg. Bilete.

Offentlig ettersyn – endring av oppdrettslokalitet Gangdal

Søknad om endring av oppdrettslokalitet Gangdal lok. Nr. 12078 i Ullensvang kommune frå stålanlegg til ringar.

Erko Seafood AS søkjer endring av lokaliteten Gangdal. Det blir ikkje søkt endring av lokalitets MTB og nytt anlegg blir søkt utlagt i allereie eksisterande akvakulturområde.

  • Merknad til søknaden må setjast fram innan 25.09.2023.
  • Merknad skal merkast med: 22/3291

 

Merknad per post og e-post skal sendast til:

Ullensvang kommune

Opheimsgata 31

5750 Odda

postmottak@ullensvang.kommune.no

53 65 40 00

ullensvang.kommune.no

Vedlegg til sak