Stim med fisker som symjer i oppdrettsanlegg. Bilete.

Offentleg ettersyn – Erko Seafood søker om auka arealbruk

Erko Seafood søker om auka arealbruk i anlegg for oppdrett av matfisk av laks og aure på lok.nr. 12081 Straumneset i Ullensvang kommune.

Ein ynskjer å auka frå 6 til 10 bur ved ei lenging av anlegget mot aust. Endringa inneber at fortøyingsarrangementet og vert endra. Det vert ikkje søkt om endring av lokalitetens MTB.

Vedlegg til sak finn de nedst på sida.

Frist for å senda inn merknad er sett til 8.desember 2023.

Uttale per post/e-post skal merkast 23/3034 og sendast til:

Ullensvang kommune

Opheimsgata 31

5750 Odda

postmottak@ullensvang.kommune.no

53 65 40 00

ullensvang.kommune.no