Stim med fisker som symjer i oppdrettsanlegg. Bilete.

Offentleg ettersyn – endring av oppdrettslokalitet Kysnes

Søknad om endring av oppdrettslokalitet Kysnes lok. Nr. 13234 i Ullensvang kommune frå 4 til 5 stålbur.

Erko Seafood AS søkjer endring av lokaliteten Kysnes. Det blir ikkje søkt endring av lokalitets MTB og nytt anlegg blir søkt utlagt i allereie eksisterande akvakulturområde.

  • Merknad til søknaden må setjast fram innan 25.09.2023.
  • Merknad per brev og e-post skal merkast med: 22/3291

Merknad per post og e-post skal sendast til:

Ullensvang kommune

Opheimsgata 31

5750 Odda

postmottak@ullensvang.kommune.no

53 65 40 00

ullensvang.kommune.no