Stim med fisker som symjer i oppdrettsanlegg. Bilete.

Offentleg ettersyn av detaljreguleringsplan for settefiskanlegg i Herand

Utval for samfunn, plan og næring har i møte 17.01.2023 fatta følgjande vedtak i sak 005/23:

I tråd med plan- og bygningslova § 12-10 legg Utval for samfunn, plan og næring detaljreguleringsplan for settefiskanlegg i Herand ut på offentleg ettersyn i minst 6 veker.

 

Planen vert lagt på offentleg ettersyn i minimum 6 veker. I perioden planen er på offentleg ettersyn ber vi om innspel. Frist for å kome med innspel er sett til 06.03.23.

 

Innspel per post

Innspel skal merkast med: «Merknad detaljreguleringsplan for settefiskanlegg Herand, planID 12272017001» og sendast til:

Kontakter

Ullensvang kommune

Opheimsgata 31

5750 Odda

postmottak@ullensvang.kommune.no

53 65 40 00

ullensvang.kommune.no