Skjermbilde (14)

Offentleg ettersyn av detaljreguelringsplan for Nå båthamn

Utlegging til off. ettersyn av detaljreguelringsplan for Nå båthamn, gnr. 155, bnr. 19 m.fl. planid: 46182020008.

I møte 17.01.23, saksnr. 003/23, har utval for samfunn, plan og næring i Ullensvang kommune, med ein del forbehold, vedteken med heimel i PBL § 12-11 at forslag til detaljreguleringsplan for Nå båthamn, gnr. 155, bnr. 19 m. fl., planid: 461820200008, sist revidert den 05.01.23 (planid.: 46182020008), blir lagt ut til off. ettersyn. Planforslaget er utarbeida i regi av FAVN LPO arkitekter.

Frist for å kome med merknader er sett til 21. april – 23.

 

USPN- 003/23 Vedtak

  1. Utval for samfunn, plan og næring vedtek med heimel i PBL § 12 – 11 at privat forslag til detaljreguleringsplan for Nå båthamn – planid. 46182020008, sist revidert den 05.01.23, vert lagt ut til off. ettersyn og offentleg høyring.
  2. Før utlegging til off. ettersyn skal planforslaget reviderast, slik det framgår av saka.
  3. Utlegginga av planforslaget vert kunngjort i lokalpressa og kommunen sine elektroniske media, berørte partar og instansar skal varslast.

Planområdet har ein storleik på ca. 7 daa. Nå er ei bygd på vestsida av Sørfjorden, som er ein fjordarm frå Hardangerfjorden i Ullensvang kommune, i Vestland fylke. Nå ligg 22 km nord for Odda og 22 km sør for Utne, mellom Kambestad og Åkre. Planområdet er del av Nå sentrum.

Føremålet med planarbeidet er å leggja til rette for etablering av småbåthamn i sjø for opptil 40 båtar. Båthamna vil ha utliggarane inne i U-forma. Hovudmålet på konstruksjonen vil vera 79 m x 36,1 m, med tilkomst til land via ein landgang. Det heile vil vera forankra med påleføring mot botnen. Området vert elles føreslått regulert til kombinert busetnad og anlegg, næring og tenesteyting, køyreveg, kai og anna veggrunn, friområde, badeområde, omsynssoner som frisikt, ras og annen fare, bestemmelsesområde samt diverse linjesymbol.

Skjermbilde (15)

Aust for området ligg Sørfjorden. Området er dessutan påverka av ein omsynssone (faresone høygspentanlegg), støysone langs vegen samt byggjegrense mot sjøen.

Kommunen vurderer at planen har ein avgrensa storleik, at lokalisering og påverknad på omgivnadane ikkje vil føre til vesentlege verknadar for miljø eller samfunn. Likevel er planlagde tiltak ikkje i tråd med overordna plan, noko kommunen vurderer kan føre til vesentlege verknader for miljø og samfunn. Kommunen tilrår difor at det vert utarbeidd konsekvensutgreiing, men ikkje planprogram.

Tiltakshaver sin hovudutfordring vil bli å utvikle båthamn samt nærings- og fritidsaktiviteter med tilkomst til hovudveg, etablering av tilstrekkeleg med parkeringsplassar, samt å ta ansvaret for estetiske utfordringar og ein tilgjengeleg strandsone. I kommuneplan for gamal Ullensvang herad (godkjent den 26.09.11; planid.: 461812312008001) er arealføremålet definert. Det omsøkte område blir omtalt som del av eit noverande sentrumsføremål, LNRF-området, noverande friområde, område for ferdsle i sjø og eit friluftsområde i sjø. Langs Fjordavegen Fv 550 (vest for planområdet) er det dessutan ei støysone (gul; T-1442). I kommuneplanen blir store deler av området vist under ein skravur som visar at reguleringsplanen (Nå sentrum; planid. 461812312002002; frå den 24.06.02) er fortsatt gjeldande.

Skjermbilde (14)

NGI har i samanheng med planprosess utarbeidd ein Skredfarevurdering for området. Den vedlagde utgreiinga frå NGI (29.09.21) er utført av fagkyndig personell og følger NVE sin rettleiar Sikkerhet mot skred i bratt terreng – Kartlegging av skredfare i reguleringsplan og byggesak, og vil dermed kunne dokumentera om sikkerheitskrava er oppfylt. Kvalitetssikra uavhengig rapport skal leggjast ved, før planforslaget kan sendast ut til offentleg ettersyn. Dette har også vert krav i vedtaket.

Vi gjer fagmyndigheiter og her særleg NVE merksam på at det har vist seg å vera vanskeleg å få ein uavhengig skredrapport i god tid (tidlegst i veke 14), dette beklagar vi. Administrasjon har difor bestemt seg for å ettersenda den uavhengige rasrapporten etter vi har motteke den. Planen kan ikkje ferdigstillast før fagrapporten har vert til godkjenning hos NVE.

Etter plan- og bygningslovens § 12-11 vert planforslaget lagt ut til offentleg ettersyn fram til den 21.04.23 på følgjande stader: Sparbutikken på Nå og Ullensvang kommune sin heimeside.

Merknader til planarbeidet skal sendast kommunen seinast 21.04.23.

 

Merknad skal sendast til

Ullensvang kommune

Opheimsgata 31

5750 Odda

postmottak@ullensvang.kommune.no

53 65 40 00

ullensvang.kommune.no