Kunst figur av havfrue på berg på Utne

Mellombels plan – Helse og omsorg

Helse og omsorg har i 2021 vore gjennom store endringar og har planlagde endringar også i 2022.

I påvente av kartlegging av sektoren og ny overordna plan for sektoren, ynskjer sektoren med midlertidig plan å synleggjera:

  • Status for sektoren/oversikt
  • Utfordringar
  • Satsingar – prioriteringar

Under finn de lenkje til Mellombels plan for helse og omsorg, samt presentasjon som er nytta til orientering på politisk nivå.