Kunngjering: Statkraft søkjer om konsesjon for bygging av Mauranger 2

NVE har motteke søknad frå Statkraft Energi om bygging av Mauranger 2 kraftverk i kommunane Kvinnherad og Ullensvang

Konsesjonssøknad med vedlegg finn du på NVE sine nettsider.

Frist for fråsegn er 25. november 2022.

Du kan senda høyringsuttale elektronisk via NVE sine nettsider, per e-post eller brev. Informasjon om dette finn du på nettsidene til NVE (sjå link over).