Hender som holder papirhjerter i ein sirkel

Innspel til strategiplan for integrering og inkludering av busette flyktningar

Me ynskjer innspel til strategiplan for integrering og inkludering av busette flyktningar.

Kjære innbyggjarar

Verksemd for inkludering har fått i oppdrag å utarbeide ein strategiplan for kommunen sitt arbeid med integrering og inkludering av busette flyktningar. Planen skal vere eit sentralt verktøy i arbeidet, og gje moglegheit for deltaking, opplæring, yrkeserfaring og inntektssikring.

I samband med utarbeiding av planen ynskjer prosjektgruppa at kommunen sine innbyggjarar kan kome med innspel. Frist for å kome med innspel: 16. april

 

Me ynskjer innspel på følgjande spørsmål:

Kva meiner du skal til for å lukkast med integrering og inkludering av flyktningar i Ullensvang?

 

Innspel per post eller e-post skal merkast "Innspel til strategiplan for integrering og inkludering av busette flyktningar"

Ullensvang kommune

Opheimsgata 31

5750 Odda

postmottak@ullensvang.kommune.no

53 65 40 00

ullensvang.kommune.no