Smelteverkstomta 3 2019 - Foto_ Sigrid Dagestad

Test

Myndigheit og oppgåvefordeling i eigedomsskattesaker.

Rollar – kven gjer kva?

Kommunestyret:

 • årleg vedtak om eigedomsskatt
  • utskrivingsalternativ
  • skattesats/promillesats
  • antal terminar for innbetaling
  • mogeleg fritak etter eigedomsskattelova § 7
 • vedta eigedomsskattevedtekter
 • velja medlemmer til sakkunnig nemnd og klagenemnd for eigedomsskatt (ta stilling til skattetakstnemnd eller sakkunnig nemnd)
 • mogeleg reduksjonsfaktor (står i 10 år)
 • mogeleg kontorjustering av verdet etter at takst har stått i 10 år
 • ved særlege tilhøve avgjera at ny taksering skal skje før eller seinare enn kvart tiande år