Odda barneskole - Foto_ Nina Førde

Odda barneskole

Odda barneskole har 373 elevar, frå 1.-7. klasse.

Om skulen

Odda barneskole ligg midt i sentrum av Odda. Skulen vart sett opp i 1912 og er framleis ein stor, ærverdig bygning i bymiljøet. I tillegg til skuleplassen rundt skulebygget, vert òg område i nærleiken, som til dømes Bygda-skogen, Hovden og parken ved sida av skulen, nytta som læringsareal for elevane våre. 

Skulen arbeider, saman med føresette, for eit godt læringsmiljø for alle elevane våre. I prosessen med å innføra Fagfornyinga, er vi opptekne av å leggja til rette for at kvar enkelt elev skal få oppleva meistring og utvikling i samspel med andre elevar og vaksne, og digital utvikling, varierte læringsmetodar, samarbeidslæring og vi-kjensle er døme på område som har fokus i dette arbeidet.

 

Opningstid SFO:
kl. 06.45 – 16.30, 5 dager i veka.
SFO er open alle dagar med unntak av julaften, nyttårsaften og 5 planleggingsdagar i året.

Telefonnummer SFO:

Base 1, mob: 468 20 328
Base 2, mob: 468 04 115
Leiar SFO: 948 72 974

Odda barneskole

Opheimsgata 31

5750 Odda

53 65 49 00 / 948 77 485

ullensvangskulen.no

Nina Førde

Rektor

nina.forde@ullensvang.kommune.no

975 58 455