Kva gjer Miljøretta helsevern?Barn sitt miljø i skuler og barnehagerHygiene i lokaler m.m.StrålingInneklimaLegionellaSkadedyrkontrollStøyAvfallshandtering og generell hygiene i omgivnadaneHelse i planlegging
Spørsmålsteikn

Kva gjer Miljøretta helsevern?

Kommunal mynde og forvaltningsoppgåver

Miljøretta helsevern og kommuneoverlegen er tildelt forvaltningsoppgåver og er kommunal mynde etter kapittel 3 om miljørettet helsevern Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) med tilhørende forskrifter. Vi har og forvaltningsoppgåver etter krav i Tobakkskadelova og Lov om strålevern.

Arbeidet er ein del av kommunen sitt folkehelsearbeid. I saker som gjeld miljøretta helsevern skal det, vera utført vurdering gjennom ordinære prosessar knytt til planlegging og godkjenning av verksemder og eigedomar. Dette betyr at det i utgangspunktet skal vera handsama etter eige regelverk, og at reglane om miljørettet helsevern derfor skal fungere som eit sikkerheitsnett i mange høve der anna regelverk ikkje er relevant eller dekkande.

 

Viktige arbeidsoppgåver

Barn sitt miljø i skular og barnehagar

  • Rettleiing, tilsyn og godkjenning etter Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.
  • Førebygging av ulykker

Les meir om barn sitt miljø i barnehagar og skular her.

 

Hygiene i lokaler m.m.

Rettleiing, tilsyn og godkjenning av lokale der offentligheita har adgang:

  • Frisører og hudpleieverksemd o.l.
  • Camping-/leirplassar, kyrkjer, svømmebasseng m.m.

Meir informasjon om dette finn du her:

 

Stråling

Rettleiing og tilsyn med helseskadeleg stråling, radon (radonkartlegging, formidling av sporfilm og rådgjeving), solarier, elektromagnetiske felt.

Meir informasjon finn du her:

 

Inneklima

  • Råd og rettleiing om problem i innemiljø knytt til fukt, varme, ventilasjon, lysforhold, og bruk av materiale.
  • Tilsyn med røykebestemmingar i off. bygg og serveringsstader.

Meir informasjon om dette finn du her:

Legionella

Tilsyn og rettleiing med innretninger som kan spre legionellasmitte.

 

Skadedyrkontroll

Rettleiing om tiltak mot rotter, mus, skadedyr i bustader o.l.

 

Støy

Råd, rettleiing og eventuelt vedtak om krav/retting vedrørande anleggstøy, støy frå tekniske installasjoner, bedrifter, trafikkstøy, fritids- og underhaldningsstøy.

Les meir om støy her.

 

Avfallshandtering og generell hygiene i omgivnadane

Rettleiing og tilsyn med hygieniske forhold i samband med blant anna renovasjon og handtering av avfall.

 

Helse i planlegging

Vurdere og kome med uttalelse til utvalgte plan- og byggesaker.

 

Ta kontakt for råd eller rettleiing