Kinsarvik skule – Sosialpedagogisk plan

Folkehelse og livsmestring er ein sentral del av den overordna delen av læreplanen. Målet med Kinsarvik skule sin sosialpedagogiske plan er å sikra elevane våre eit trygt læringsmiljø. Det krev eit samarbeid mellom dei tilsette på skulen, elevane og deira føresette.

Me forventar at tilsette på Kinsarvik skule

 • Skapar eit trygt læringsmiljø
 • Behandlar elevane med omsorg og respekt
 • Har fokus på elevane si læring og utvikling
 • Gir elevane jamlege tilbakemeldingar på eiga læring og utvikling, samt framovermeldingar for å auka læringsutbytet.
 • Lyttar til innspel frå foreldra og har tett dialog med heimen
 • At dei er godt kjende med alle gjeldande planar og rutinar
 • At folkehelse og livsmestring blir arbeidd med jamleg, og at konkret arbeid med dette tverrfaglege temaet blir markert på timeplan til elevane minimum kvar 14. dag.

 

Siluetter av barn og ungdom. Illustrasjon.

Me forventar av foreldre og føresette på Kinsarvik skule

 • Syter for at elevane kjem utkvilte og presise til skulen
 • At elevane har med seg riktig og nødvendig utstyr
 • At dei støttar opp og bidreg positivt til skulen sin innsats for trivsel, læring og tryggleik
 • Informerer skulen når elevar ikkje har det bra
 • Bidreg til at skulen sine reglar og konsekvensar blir følgt opp
 • Deltek på foreldremøte og utviklingssamtalar
 • At dei er godt kjende med alle gjeldande planar og rutinar

 

Me forventar av elevane på Kinsarvik skule

 • At dei oppfører seg vennleg og hyggeleg mot andre medelevar og vaksne
 • Føler eit medansvar for at medelevar har det bra
 • Seier i frå til ein vaksen dersom dei ser at nokon ikkje har det bra, eller om nokon blir plaga
 • At dei viser interesse for skulen sine gjeldande planar og rutinar

Skeiserenn

Du startar i lag med storskridaren.
Du veit du ikkje kan fylgja han,
men du legg i veg
og brukar all di kraft
og held lag ei stund.
Men han glid ifrå deg –
glid ifrå deg, glid ifrå deg –
Snart er han heile runden fyre.

 

Det kjennest litt skamfullt med det same.
Til det kjem ei merkeleg ro yver deg,
kan ikkje storskridaren fara!
Og du fell inn i di eigi takt
og kappestrid med deg sjølv.
Meir kan ingen gjera.

 

Olav H. Hauge

Illustrasjon av skeiseløpar. Illustrasjon.
img-fluid portrait