Dokument som syner gebyrregulativ for kommunen

Hamn (gebyrregulativ)

1. Orientering om prissystem

Ullensvang hamnevesen har delt prissystemet sitt i ulike kategoriar. For meir forklaring sjå forretningsvilkår og prislista.

 

Lovregulert avgift

Farvassavgift er den einaste avgifta kommunen kan fastsette og kreve inn med heimel i havne- og farvannsloven.

Farvassavgiften kan bare gå til å dekka heilt bestemte kostnader.

 

§ 36.Farvannsavgift

Kommunen kan i forskrift bestemme at det skal betales farvannsavgift for fartøy som anløper havn og innretninger for drift av akvakulturanlegg i kommunens sjøområde. I forskriften kan det fastsette​1 rabattordninger.

Farvannsavgiften kan bare dekke kommunens kostnader til
a) nødvendig isbryting og fjerning av gjenstander som hindrer sjøtransporten eller er til fare for ferdselen i kommunens sjøområde, jf. § 6

b) utøvelse av offentlig myndighet med hjemmel i denne loven med forskrifter

c) farvannsskilt og navigasjonsinnretninger som kommunen eier.

Gjeldande bestemmingar kjem fram av ”Forskrift om anløpsavgift 2018 for Odda kommune”. Satsene for farvasssavgifta finns i eige dokument og i dokumentet her.

 

Vederlag

Kommunen sine kostnader til hamneverksemd skal i fyrste rekkje dekkast gjennom vederlag (alminnelig prising).

Vederlag for tenester og ytingar knytta til hamneverksemd vert innkrevd på privatrettsleg grunnlag og føl derfor alminnelege privatrettslege reglar om sikkerheit, inndriving mv.

 

Sakshandsamingsgebyr

Kommunene kan i forskrift fastsetta gebyr for behandling av søknad om tillatelse etter havne- og farvannsloven § 33, jf. forskrift 20. desember 2010 nr. 1760 om saksbehandlingsgebyr etter lov om havner og farvann.

Gebyret skal ikkje overstiga kommunen sine naudsynte kostnader knytta til handsaming av søknad om løyve. Det kan ikkje ileggast gebyr for handsaming av klage over vedtak.

Kostnadar som kan dekkast av slikt saksbehandlingsgebyr skal for øvrig haldast utenfor berekningsgrunnlaget for farvassavgiften, jf. forskrift 20. desember 2010 nr. 1762 om kommunenes beregning om innkreving av anløpsavgift § 3, 4. ledd.

Gjeldande bestemmingar kjem fram av ”Forskrift om anløpsavgift 2018 for Odda kommune”. Satsene for farvassavgifta finns i eige dokument og i dokumentet her.

Gjeldende bestemmingar og prising kjem fram av ”Forskrift om saksbehandlingsgebyr 2018 for Odda kommune”. Prisar for avgifta finnes også i dokumentet her.

 

2. Hamn – Farvassavgift

Med dei unntak som er nevnt i Forskrift om anløpsavgift i Odda kommune § 2 a-h av 01.01.2018, skal alle fartøy som anløper hamna betale anløpsavgift etter følgende satser:
FråTilKronerpr. bruttotonn (BT)
Frå0 BT Til300 BT Kronerpr. bruttotonn (BT)0,62
Frå 301 BTTil 600 BTKronerpr. bruttotonn (BT) 0,68
Frå 601 BT Til1200 BTKronerpr. bruttotonn (BT) 0,69
Frå 1201 BT Til2000 BTKronerpr. bruttotonn (BT)0,79
Frå2001 BTTil3000 BTKronerpr. bruttotonn (BT) 0,91
Frå 3001 BT Til5000 BTKronerpr. bruttotonn (BT) 1,00
Frå5001 BTTil10000 BTKronerpr. bruttotonn (BT)0,91
Frå10001 BTTil20000 BTKronerpr. bruttotonn (BT)0,79
Frå20001 BT Til30000 BTKronerpr. bruttotonn (BT)0,69
Frå30001 Til----------Kronerpr. bruttotonn (BT)0,62

3. Vederlag

Kaivederlag

1. Fartøy som nyttar havnevesenets eller kommunens kaier, betalar kaivederlag etter fylgjande satser:

Bruttotonn Pris pr. tonn pr. døgn
Bruttotonn Av de første 100 br. tonn Pris pr. tonn pr. døgn138 øre
Bruttotonn Av de neste 100 ” (101 – 200) Pris pr. tonn pr. døgn103 øre
Bruttotonn Av de neste 100 ” (101 – 200) Pris pr. tonn pr. døgn103 øre
Bruttotonn Av de neste 500 ” (501 – 1 000) Pris pr. tonn pr. døgn88 øre
Bruttotonn Av de neste 1 000 ” (1 001 – 2 000) Pris pr. tonn pr. døgn88 øre
Bruttotonn Av de neste 1 000 ” (2 001 – 3 000) Pris pr. tonn pr. døgn88 øre
Bruttotonn Av de neste 2 000 ” (3 001 – 5 000) Pris pr. tonn pr. døgn66 øre
Bruttotonn Over 5 000 ” (5 001 - )Pris pr. tonn pr. døgn65 øre

Minsteavgift kr 102,-

Fartøy i regelmessig rute og lokalruter gratis. Fartøy som anløper kun for bunkring, proviantering eller vannfylling får 50 % reduksjon i kaivederlag.

2. Liggetida vert rekna fra fartøyet legg til kai og inntil det igjen forlater denne. Del av døgn på 6 timer eller mindre, vert rekna for eit halvt døgn. Heillagdager vert ikkje rekna ved utrekning av liggetid med mindre lossing eller lasting, ombordtaking eller ilandsetting av passasjerer eller post foregår på desse dagane. Lasting av kol-, olje- og vassforsyningar som foregår på helligdager vert rekna som lasting.

For fartøy som etter ordre fra havnemyndighetene må forhale kaien igjen, vert liggetida rekna som om fartøyet heile tida hadde lege ved kai, dersom fråveret ikkje var over 3 timar. Er fråveret over 3 timer skal det skje frådrag i den berekna liggjetida. Skiftar eit fartøy frå ein plass ved havnevesenet sine kaiar til en annen, uten i mellomtida å ha vore utanfor hamnedistriktet, blir liggjetida som om fartøyet har lege ved kai.

 

Varevederlag

1. Varer som kjem sjøverts og som ikkje skal videresendast sjøverts.

1 a) For de fyrste 48 timer, søn- og helligdager ikkje medrekna: ingen vederlag.
1 b) Etter 48 timer:

  • På brygge eller open plass, kr 6,30 pr. kvm./ døgn. Lengre enn 7 dagar 3,15 pr kvm./døgn
  • For tyngre varer, kr 8,30 pr. tonn.

 

2. For varer som kjem til havna for vidare sending sjøvert.

2a) For de fyrste 3 døgn, søn- og heillagdagar ikkje medrekna, – ingen vederlag.
2b) Etter 3 døgn:

  • På brygge eller open plass, kr 6,30 pr. kvm./døgn. Lengre enn 7 dagar 3,15 pr kvm./døgn
  • For tyngre varer, kr 8,30 pr. tonn.

3. For varer som bringes ombord eller i land over havnevesenets eller kommunens kaier, betales følgende avgifter:

VaretypePris
VaretypeTrelastPris12,71 kr pr. stdr.
VaretypeVarer i containerePris5,11 kr pr. tonn
VaretypeGravemaskinerPris510,46 kr. pr. stk
VaretypeArmeringsstål, profilstål, stålrør etcPris17,80 kr pr. tonn
VaretypeKull, koks, sindersPris3,32 kr pr. tonn
VaretypeGrus, sand, singelPris7,49 kr pr. tonn
VaretypeAsfalt, oljegrusPris3,13 kr pr. tonn
VaretypeFliser, murstein, takstein, sementPris12,72 kr pr. tonn
VaretypeBetongvarer, rør, kummer etc.Pris4,01 kr pr. tonn
VaretypeBrakker, boder etc.Pris383,23 kr pr. stk
VaretypeLastebilerPris 510,51 kr pr. stk
Varetype Øvrige varer Pris25,41 kr pr. tonn
VaretypeUtskiping av tømmer og lagring inntil 3 dg.Pris12,74 kr pr. m3 fast masse

 

Renovasjonsvederlag næring

Etter internasjonale avtalar og nasjonale forskrifter skal hamnevesenet leggje til rette for at alle fartøy som anløper dei offentlige kaiane i hamnedistriktet skal kunne levere avfall slik dei er pålagt i forskriftene. Ordninga skal finansierast gjennom prinsippet for kostnadsansvar. Ullensvang hamnevesen har derfor innført et vederlag som dekker hamnevesenet sine kostnader knytta til ordninga.

Linjefartøy, passasjerferger og andre fartøyer som har egne avtaler og godkjente ordningar for levering av skipsavfall, er fritatt frå gebyret. Alle øvrige fartøyer skal betala gebyr i høve til fartøyet sin bruttotonnasje etter fylgjande sats:

Renovasjonsavgift:

  • Fartøy inntil 500 brt. – Pris pr. anløp: 250 kr
  • Fartøy 500-5000 brt. – Pris pr. anløp: 500 kr
  • Fartøy over 5000 brt. – Pris pr. anløp: 1000 kr

 

Hamn – Cruisevederlag

Teneste Pris
Teneste Cruisebåt liggande til kai Pris1,13 kr pr. tonn
TenesteCruisebåt ankra Pris18,24 kr pr pax
TenesteISPS vakt Pris835 kr pr. vakt/pr. time
TenesteOrdinær vakt Pris450 kr pr. vakt/pr. time

Hamn – Vederlag for gjestehavn

*Straum er ikkje med i oppgitt pris.
Fartøystørrelse *Pris pr døgn
Fartøystørrelse *Under 30 fot Pris pr døgn150 kr
Fartøystørrelse *31-40 fot Pris pr døgn200 kr
Fartøystørrelse *31-50 fot Pris pr døgn250 kr
Fartøystørrelse *51-70 fot Pris pr døgn300 kr
Fartøystørrelse *Over 70 fot Pris pr døgn450 kr

Ved avklart langtidsleige på meir enn 7 dg vert det gitt rabatt, denne aukar med lengda på opphaldet. Maks rabatt er sett til 50%

  • Uavhengig av storleik: 50 kr

Hamn – Sakshandsamingsgebyr

Tiltaksklasse Omfattar mellom anna: Gebyrsats
Tiltaksklasse 1 Omfattar mellom anna: Utlegging av midlertidige mindre flytebrygger, utlegging av fortøyningsbøyer mv.GebyrsatsKr 1 500,-
Tiltaksklasse 2 Omfattar mellom anna: Oppføring av brygger og kaianlegg, etablering av permanente flytebrygger, opplag fartøyer mv.GebyrsatsKr 3 500,-
Tiltaksklasse 3 Omfattar mellom anna: Etablering av større flytebryggeanlegg, bygging av moloar, legging av kabler og røyr i sjø, opplag av større fartøy samt utdjuping, utfylling, dumping og andre tiltak som fører til ein permanent endring av kystlinaGebyrsatsKr 6 000,-

Ved tvil om kva tiltaksklasse eit omsøkt tiltak tilhøyrer, avgjer Ullensvang kommune eller hamnevesen dette.

Krev søknaden synfaring, betalar ein eit tillegg på kr 2000,- for kvar synfaring. Ut over dette kan hamnevesenet kreva at ekstraordinære utgifter som oppstår i samband med handsaminga av søknaden vert dekka.