Dokument som syner gebyrregulativ for kommunen

Gebyrreglativ for tømming av slamskiljarar 2022

Heimel: Lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forureining og om avfall med endring ved lov av 21.06.1996 nr 36 (forureiningslova) §§ 30, 34, 37, 79 og 83 og i lov av 11.04.2003 nr 23 om endringar i lov 13.03.1981 nr 6 om vern mot forureining (forureiningslova). Forskrift om tøming av slamavskiljarar og tette tankar, Ullensvang kommune, av 18.12.2019.

Årsgebyr bereknast ut frå anslått tømmefrekvens, samt størrelse på slamavskiljaren. Det betales kr 679,80 pr m3, ei auke på 10 %.

Til dømes blir årsgebyret for ein bolig med slamavskiljar på 4 m3 som skal tømmast annankvart år kr 1359,6.

Ved ikkje framgravd kumlok eller andre manglar som gjer at slamtømmebil må foreta tømming utanom varsla tømmerute, kjem eit tilleggsgebyr på kr 1586,2. Ekstratømming utanom varsla tømmerute, til dømes ved full avskiljar/ tank, betales kr 679,8 pr m3 samt oppmøtekostnad på kr 1586,2 + timeforbruk (timepris dagtid hverdag: kr 1586,2, timepris overtid: kr 2039,4).

For anlegg med tett tank som må tømmes utanom ordinær tømmerunde, kan eigen avtale om tømekostnader inngås. Normalt nyttast likevel ovannemnde prisar ved ikkje framgravd lok, etc.

Slamtømming gjeld og verksemder, jf forurensningsloven § 26.

Alle prisar er eks. mva.