Rosa sparegris med mynter i stabler ved siden av.

Barnehagesatsar

Tilbod20212022
TilbodFull plass 20213230 kr pr mnd20223315 kr pr mnd
TilbodHalv plass 20212 021 kr pr mnd20222 100 kr pr mnd

Vidare har Stortinget vedtatt ny sats frå 01.08.2022. Då blir maksprisen for ein barnehageplass redusert til 3050,-

 

Kjøp av ekstra dag ved eksisterande barnehageplass kr 260 pr dag. Forutsatt den enkelte barnehage har kapasitet.

Kost-/matpengar kjem i tillegg til månadspris og er opp til kvar barnehage. Det vert berekna ut i frå kost/nytte og er ikkje inntektsgjevande for kommunen.

Det er syskenmoderasjon når familien har fleire born i barnehagen. 30 % avslag for born nr 2, og 50 % avslag for 3 born eller fleire.

Ullensvang kommune følgjer til ein kvar tid gjeldande nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetalinga. I mai 2015 vart det innført at hushaldningen ikkje skal betala meir enn 6% av samla skattbar inntekt for ein barnehageplass.

Det er gratis kjernetid, 20 timar, i barnehage per veke for barn i alderen 2-5 år i familiar med låg inntekt. Inntektsgrensa er lik til ein kvar tid gjeldande nasjonal ordning for reduksjon. Inntektsgrensen for fritak i foreldrebetalingen i barnehage for 20 timer settes til 598 825 kroner per år fra 1. august 2022, jf. forskrift 16. desember 2005 nr. 1478 om foreldrebetaling i barnehager § 3.