Rosa sparegris med mynter i stabler ved siden av.

Barnehagesatsar

Barnehagesatsar per 01.01.21

Tilbod20202021
TilbodFull plass 20203135 kr pr mnd 20213230 kr pr mnd
TilbodHalv plass 20201 926 kr pr mnd 20212 021 kr pr mnd

Full plasser lik til ein kvar tid gjeldande maks pris i statsbudsjett. Frå 01.01.21 kr 3.230

 

Kjøp avekstra dag ved eksisterande barnehageplass kr 250 pr dag. Forutsatt den enkelte barnehage har kapasitet.

Kost/matpengar kjem i tillegg til månadspris og er opp til kvar barnehage. Det bereknes ut i frå kost/nytte og er ikkje inntektsgjevande for kommunen.

Det er syskenmoderasjon når familien har fleire born i barnehagen. 30 % avslag for born nr 2, og 50 % avslag for 3 born eller fleire.

Hvis makspris er høgare enn 6 prosent av den samla inntekta til hushaldningen, skal du ha ein redusert pris. Hushaldningen skal ikkje betala meir enn 6 % av samla inntekt.

Nasjonal minstekrav til foreldrebetaling, inneber at ingen skal betala meir enn 6 pst. av samla skattbar inntektfor ein barnehageplass. Maksprisen vil vere 3230 kroner pr månad frå 1. januar 2021, slik at alle familiar med inntekt under 592 167 kroner vil ha rett til reduksjon i foreldrebetalinga.

Det er gratis kjernetid, 20 timar, i barnehage per veke for barn i alderen 2-5 år i familiar med låg inntekt. Inntektsgrensa vil vera 583 650 kroner frå 1. august 2021.