Barn sitt miljø i barnehagar og skular

Miljøretta helsevern etter Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. Denne forskrifta blir ofte kalt «barnas arbeidsmiljølov».

Forskrifta sitt formål er å bidra til at miljøet i barnehagar og skular fremjer helse, trivsel og gode sosiale og miljømessige tilhøve samt førebyggjer sjukdom og skade.

Lovdata: Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.

 

Rettleiar til forskrifta er delt i éin for barnehagar og éin for skular:

 

Miljøretta helsevern har etter denne forskrifta:

  • Godkjenningsmynde
  • Tilsynsansvar
  • Rettleiingsansvar

Miljøretta helsevern skal ved si sakshandsaming føra tilsyn med at verksemder som kjem inn under forskrifta vert planlagt, bygd, tilrettelagt og drive slik at forskrifta sine lovkrav om trivsel-, helse-, hygiene- og sikkerheitsmessige tilhøve vert oppfylt på ein allment akseptert måte.

 

Framside av rettleiarar Miljø og helse i barnehage og Miljø og helse i skole. Bilete.

Søknad om godkjenning

I følge forskriften skal det søkes om godkjenning når det vert planlagt etablering og utvidelse/endring av skule/barnehage. Det skal søkast godkjenning i to trinn:

  1. Planar
  2. Drift (endelig godkjenning)

 

Skjema: Plangodkjenning barnehagar og skular
Skjema: Søknadsskjema godkjenning barnehagar og skular