Jondal, Odda og Ullensvang utgjer ein felles bu- og arbeidsregion og har samarbeid på fleire område over mange år. Som del av den nasjonale kommunereforma vedtok kommunane i 2016 å slå seg saman frå 1.1.2020. Kommunesamanslåinga mellom Odda, Jondal og Ullensvang betyr at tre kommunale organisasjonar skal bli til ein.

 

Ullensvang kommune får omlag 1200 tilsette. Det er mange oppgåver som skal løysast i tida fram til 2020. Prosessane er allereie godt i gang på alle nivå. Det er oppretta politiske -, koordinerte – og administrative arbeidsgrupper som skal kartlegge, planlegge og byggje ny kommune.

Tillitsvalde er representert i alle koordinerte og administrative arbeidsgrupper –  tillitsvalde har sjølv fordelt sine representantar i gruppene.

Dei tillitsvalde i Partsamansett utval har faste samarbeidsmøter med prosjektleiar og administrativ styringsgruppe som er dei tre rådmenna i Jondal, Odda og Ullensvang. Samarbeidsmøta har ein som intensjon å gjennomføra ein gong i månaden.

 

Kontaktinformasjon til tillitsvalde i PSU og hovedarbeidsgruppene

 

Prosjektleiar og administrativ styringsgruppe har også hatt samarbeidsmøte med hovedverneomboda i dei tre kommunane. Samarbeidsmøta har ein som intensjon å gjennomføra ein gong i månaden her også.

 

Kontaktinformasjon til hovedverneombod

 

Det er mykje informasjon som vil kome i tida framover! Nettsida til Ullensvang kommune, samt facebook sida er nokre av stadane tilsette samt innbyggjarane vil kunne følgje  arbeidet med å byggje Ullensvang kommune.

 

Her vil du finne nyhende som er lagt ut på heimesida som er viktig for deg som tilsett å halde deg oppdatert på. Les meir....
Kommunesamanslåinga mellom Odda, Jondal og Ullensvang betyr at tre kommunale organisasjonar skal bli til ein. I arbeidet med å byggja ein ny kommune er det er mange oppgåver av ulik karakter. Nokre oppgåver vil vera plassert under politisk ansvar og nokre under administrativt ansvar. I tillegg vil nokre oppgåver ha både politiske og administrative element i seg, og desse oppgåvene går under såkalla koordinert ansvar. Det er lagt til grunn at samanslåingsprosessen for Ullensvang kommune skal organiserast som eit prosjekt med fleire delprosjekt – arbeidsgrupper – med eit felles overordna mål; “Å skapa ein ny, livskraftig og attraktiv kommune i Hardanger” Meir informasjon om medlemer i dei ulike gruppene, nedsette undergrupper, prosjektrapporter og liknanade finn du her for kvar av dei tre hovudarbeidsgruppene. Les meir....
Omstillingsavtala skal vera med på å sikre at alle tilsette i dei tre kommunane beheld jobben, og at det sikrar ein god prosess for dei som vil få endring i arbeidsoppgåver og/eller nytt arbeidsstad. Den skal vera med på å skape tryggleik og ro i prosessen, der fokuset skal vera å byggja ny kommune. Dei fleste tilsette vil oppleve lita endring med etablering av ny kommune, då me framleis skal yta tenestar der innbyggjarane bur. I hovudsak vil den største endringa verta i overordna leiing, organisasjonsstruktur, administrasjon og ikkje stadsbudne tenester. Les meir....
Jondal, Odda og Ullensvang utgjer ein felles bu- og arbeidsregion og har samarbeid på fleire område over mange år. Som del av den nasjonale kommunereforma vedtok kommunane i 2016 å slå seg saman frå 1.1.2020. Den nye kommunen skal heita Ullensvang kommune og kommunesenteret skal vera i Odda.   Kommunesamanslåinga mellom Odda, Jondal og Ullensvang betyr at tre kommunale organisasjonar skal bli til ein. I arbeidet med å byggja ein ny kommune er det mange oppgåver av ulik karakter. Les meir....

 

Ofte stilte spørsmål

I perioden frem mot 1. januar 2020 vil dei tre kommunane blir drifta normalt. Ved etablering av den nye kommunen, skjer det ei verksemdsoverdraging der alle som har ei arbeidsavtale som varer utover 31.12.2019, blir tilsett i den nye kommunen. Ingen tilsette vil bli sagt opp i samband med kommunesammenslåinga, men det kan vere at nokre tilsette får endra oppgåver.   Tilsette har rett til å reservere seg frå overdraginga. Dette har ingen hensikt ved kommunesammenslåing, då dei «gamle» kommunane ikkje lenger vil eksistere. I praksis betyr dette at tilsette som reserverer seg, vert sagt opp.
Dei fleste einingane vil halde fram som i dag etter kommunesammenslåinga. Dette vil typisk gjelde for stadbundne tenester som skule, barnehage og omsorgssenter. Sammenslåinga kan innebære endring av arbeidsstad for einskilde arbeidstakarar. Dette kan mellom anna gjelde stillingar innan stab, støtte og leiing. Kven dette vil omfatte veit vi først når den nye organisasjonen er klar og alle tilsette er plassert inn i stillingane. Arbeidsgjevar har ansvaret for å plassera deg i ny organisasjon. Før plasseringa besluttast kan du koma med dine ynskjer skriftleg.
Endringer av arbeidsoppgåver kan bli ein konsekvens ved kommunesammenslåinga som ein naturlig følgje av omstillinga. Dette vil særlig bli aktuelt for leiarar og administrative stillingar. Dette blir handtert i eigne prosessar i tett samarbeid med dei hovudtillitsvalde.
Arbeidsgjevar har ansvaret for å plassera deg i ny organisasjon. Før plasseringa besluttast kan du koma med dine ynskjer skriftleg.
Den sentrale tariffavtala mellom KS og hovudsamanslutningane vil gjelde i den nye kommunen. Du har rett til å behalde løns- og arbeidsvilkår som du har på overføringstidspunktet i den nye kommunen. Arbeidsgjevar vil saman med hovudtillitsvalde, i tida fram til kommunesamanslåinga, vurdere eksisterande avtalar og protokoller i dei «gamle» kommunane. Føremålet med dette er å vurdere om kommunane sine særavtaler skal vidareførast eller seiast opp. Vidare vil kommunane sine reglement, retningsliner med videre bli harmonisert. Etter kommunesammenslåinga kan vi oppleve at det vil vere nokre ulikskap i løn- og arbeidsvilkår mellom tilsette frå dei «gamle» kommunane. Målsettinga er å harmonisere skilnader i løn over tid.
Du har krav på alle lovbestemte permisjonar. Andre ikkje lovbestemte permisjonar som går utover 1.1.2020 må handsamast av omstillingsutvalet. Desse vil vera vanskeleg å få innvilga, og ein kan ikkje rekne med å koma tilbake i same stilling etter 1.1.2020. Permisjonar før 2020 avgjerast av den einskilde kommune
Pensjonsordningane er tariffesta og vil bli vidareført som dei er i kommunesektoren også etter samanslåinga av kommunane.
Det er dei hovudtillitsvalde og hovudverneombod frå dei tre kommunane som representerer dei tilsette i prosessene som kommunesamanslåinga medfører og som tek i vare dine rettar.
Du får informasjon om arbeidet med å etablere en ny kommune her på nettsida til Ullensvang kommune. Du kan også følgje prosessen på Facebooksida til Ullensvang kommune.

 

Kontakt oss!

Har du spørsmål om prosessen med å slå saman dei tre kommunane?

Tips til informasjon på heimesida?

Andre spørsmål eller innspel?

Send oss gjerne ein e-post ved å fylle ut skjema!